بازگشت به صفحه اول

Sammanfattning av årsverksamhet

گزارش به کنفرانس سالانه بیمرز _ سوئد

گزرش فعاليت از سال گذشته

(خطوط اصلى)

٤ ماه مارس ٢٠١٠

تهيه: مصطفى اسدپور

جلسه کنفرانس بدنبال اعلام عمومى، در تاريخ روز شنبه ششم مارس ٢٠١٠ در محل لوکال استکهلم برگزار ميگردد. مسئولين واحدهاى شهرى و تعدادى از  اعضاى واحدهاى مختلف و بعلاوه تعدادى ميهمان در جلسه شرکت خواهند داشت. مخارج اياب ذهاب اعضاى شرکت کننده در کنفرانس از ساير شهرها را دبيرخانه مرکزى عهده دار است.

دستور جلسه بروال بروال معمول حاوى سه محور اصلى، اول  گزارش فعاليت و گزارش مالى؛ دوم  بررسى پلاتفرم فعاليتى و مالى دور آينده؛ و سوم انتخابات پيش بينى شده است. همه شرکت کنندگان حق دارند در تعيين دستور جلسه و انتخابات پيشنهادات خود را به راى بگذارند.

چهارمين کنفرانس سالانه سازمان بيمرز در سوئد جلوى روى ماست. يکسال از فعاليتهاى گسترده، فعاليتهايى بزرگ و سازمانيافته را مشترکا پشت سر گذاشته ايم. در ارزيابى از عملکرد يکسال گذشته بدون ترديد سربلندى و غرور اولين احساس مشترک ماست. نقشه عمل مصوب کنفرانس قبلى، وظايف دشوارى را پيش پاى سازمان و فعالين آن قرار ميداد. بخش اساسى اين فعاليتها در عمل تعقيب شده است و تصوير يک سازمان قابل اعتماد و منسجم و با اراده پشتوانه ما در پيشبرد اهدافمان ما را بيش از پيش يارى خواهد رساند. در پشت تک تک جلسات، اکسيونها، آفيشها، وعده ها و برنامه ها، پشت تک تک فعاليتها انسانهايى قرار داشته اند که بدون هيچ چشم داشت مادى از خود و زندگى و جيب خود بيشترين مايه را گذاشته اند. قدردانى از فعالين و اعضاى سازمان با هيچ طريقى ممکن نيست.

يکبار ديگر و با توقعات بزرگتر از خود و سازمان خود جمع ميشويم و سال تازه اى از کار مشترک را پى ميريزم... به کنفرانس سال ٢٠١٠ سازمان بيمرز در سوئد خوش آمديد!

 

نگاهى به سالى که گذشت

سال گذشته سال پيشرفتهاى محسوس براى سازمان در سوئِد بود. سال فعاليتهاى بزرگ و مشغله هاى متنوع بود، اما در عين حال فعاليتهاى موثر، قوى، سراسرى و هماهنگ شده و حرفه اى وزن هر چه بيشترى را در سازمان ما اشغال کرد. مرور کوتاهى بر عرصه هاى اصلى فعاليت ما را مرور کنيم.

ايران کشورى ناامن:

زير چتر اين شعار شناخته شده، يک پاى اصلى فعاليتهاى سازمان ما عليه جمهورى اسلامى و سرکوب آن در سال گذشته بوده است. در اين چهارچوب ما بدنبال افشاى رژيم و دفاع از حقوق پايه اى مردم ايران در مقابل رژيم و دفاع از حقوق پناهجويان فرارى از ايران بوده ايم. سال گذشته کشمکشهاى سياسى و اعتراضات خيابانى دور جديد و گسترده ترى از سرکوب عريان را به فضاى سياسى ايران افزود. هزاران فرارى جديد راه ترکيه و عراق و از آنجا راه اروپا را در پيش گرفتند. قوانين ارتجاعى ضد زن و ضد حقوق پايه اى مردم، بعلاوه يک استثمار هار و لجام گسيخته عليه مردم زحمتکش کماکان و بيش از قبل انسانها را به سمت زندگى شايسته تر به فرار وادار ساختند. همه اينها موضوع فعاليتهاى اعتراضى ما قرار گرفتند.

در متن اين شرايط سازمان بيمرز تلاش کرده است که افشاى شرايط سياسى و اجتماعى و اقتصادى در ايران را زمينه دفاع خود از حقوق پناهندگان و پناهجويان سازد. بخش مهمى از فعاليتهاى سازمان در سال گذشته در چهارچوب کمپين "عليه اخراجها، در دفاع از حق پناهندگى" تا آنجا که پناهندگان ايرانى باز ميگشت براى ما فرصت افشاى جمهورى اسلامى بوده است. تظاهرات مشترک در ٢٦ فوريه در شهرهاى گوتنبرگ، استکهلم و بودن نمونه گوياست. تظاهرات روز نهم اکتبر در استکهلم در روز جهانى عليه اعدام نمونه ديگرى است. دو نامه سرگشاده به دولت سوئد عليه اخراج زنان و کودکان فرارى از قوانين اسلامى حاکم در ايران، همين سياست را تعقيب کرده است.

عليه اخراجها، براى حق پناهندگى:

سال گذشته دولت سوئد ده هزار پناهجو را از اين کشور اخراج کرد. بخش مهمى از اين پناهجويان بدنبال اقدامات پليسى دستگير، زندانى و سپس با زور اخراج شدند. بخش مهم ديگر، بدنبال اعمال فشار جدى و تنگتر شدن امکان ادامه زندگى مخفى و غير قانونى، مجبور به ترک سوئد گشتند. پشت اين آمار هنوز چند هزار نفرى قرار دارد که به زندگى مخفى روى آورده اند. اينها از همان امکانات و حمايتهاى ناچيز بى بهره مانده و در شرايط بسيار دشوار با اعضاى خانواده خود بسر ميبرند. بسيارى از اعضاى اين خانواده ها کودکان هستند. سال گذشته اداره مهاجرت و تمام دستگاههاى پليسى و ادارى سوئد، دستکشهاى آهنين بدست کردند. قرارگاههاى پناهندگى سابق عملا بصورت بازداشتگاه درآمدند، و رفتار با پناهجويان بارها از طرف مراجع بين المللى بشدت مورد اعتراض قرار گرفت. سال گذشته حداقل سه پناهجو دست به خودکشى زدند. سال سر برآوردن کودکان آپاتى بود. تا آنجا که به پناهندگان ايرانى مستقيما مربوط گردد، سال قبل سال پاسخهاى منفى، سال تعداد هر چه بيشترى در ليست پناهندگان غير قانونى بود. خبرهايى از دستگيرى و اخراج پناهجويان ايرانى بدنبال زد و بندهاى ميان اداره مهاجرت و سفارت رژيم نگرانى هاى تازه اى را بوجود آورد.  و وزير امور مهاجرت سوئد با افتخار از تداوم و تشديد اين سياستها در سال ٢٠١٠ سخن راند.

فعاليتهاى بيمرز در اينمورد بسيار گسترده بوده است.

 • اکسيون مشترک و سراسرى در ٢٦ فوريه، اکسيون بزرگ ٤ آپريل در بودن،  پيکتهاى متعدد در استکهلم و گوتنبرگ، اکسيونهاى سراسرى در فوريه ٢٠١٠

 • افشاگرى هاى فعالانه عليه قوانين ضد پناهندگى از جمله خبر زندانيان Hjälbyanstalt، Kållared، موارد خودکشى پناهجويان

 • توجه و تاکيد بر پديده کودکان آپاتى از جمله اکسيون ١٨ آپريل

 • همکارى و کار مشترک با ساير جريانات و از جمله

  • جلسه مشترک ١٦ ژوئن در Folket Hus منطقه Hammarkullen در گوتنبرگ

  • جلسه ٤ آپريل در بودن با احزاب و جريانات متعدد در ايجاد شبکه همکارى دفاع از حق پناهندگى Asylrörelsen Norrbotten    

  • سمينار بزرگ ٢٦ ماه مه در شهر لولئو با حضور نمايندگان همه احزاب پارلمانى

  • همکارى با احزاب دفاع از حق پناهندگى در استکهلم و از جمله در دو تظاهرات

 • جلسات اطلاعاتى عمومى براى پناهجويان و با شرکت وکلا از جمله در استکهلم و بودن

 • تسهيلات کمکهاى حقوقى از طريق وکلا و فعالين با سابقه در لوکالهاى گوتنبرگ و استکهلم و بعلاوه در شهر بودن

 • پيگيرى کيس فردى پناهندگى اعضاى سازمان

 • و فعاليتهاى متنوع ديگر

عليه راسيسم:

با نزديک شدن انتخابات مجلس در سوئِد و با بالاگرفتن شانس حزب مشهور راسيسى دمکراتهاى سوئد، راسيسم و مسايل مربوط به آن فضاى سياسى جامعه را در ابعاد گسترده اى بخود معطوف ساخته است. جولاندارى و ابراز وجود احزاب دست راستى يکى از نشانه هاى اين پديده بوده است، فشار به پناهندگان در تمام زمينه ها نشانه غير قابل انکار ديگر اين پديده را همگى حس کرده ايم. فعاليتهاى ضد راسيستى از بخشهاى مهم پلاتفرم سال گذشته بود. بيلان اقدامات سازمان بيمرز در اين زمينه جاى رضايت و غرور ماست.

تظاهرات پر سر وصداى ٢٨ نوامبر در بودن، تظاهرات خوب شبهاى کريستال ماه اکتبر در گوتنبرگ، تظاهرات واحد استکهلم در جنوب استکهلم، تظاهرات روز ملى سوئِد در ششم ماه ژوئن و تظاهرات عليه سياستهاى راست در ١۵ سپتامبر در استکهلم از جمله فعاليتهاى گسترده سازمان بحساب ميايند.

در زمينه هاى اجتماعى، يک ميدان غرور آميز از فعاليتهاى سازمان: 

در طول سال گذشته دو فعاليت در واحدهاى گوتنبرگ و بودن جاى برجسته اى را بخود معطوف ساختند.

عليه صرفه جويى ها در محلات فقير نشين گوتنبرگ عرصه اى بود که در فاصله اکتبر و نوامبر فعاليتهاى فشرده اى از واحد ما را بخود معطوف ساخت. در تحرک مردم اين مناطق شريک شديم، مايه گذاشتيم و براى موفقيت آن تلاش نموديم.

در شهر بودن، اقدام واحد سازمان در دفاع از امنيت زنان و عليه خشونت نسبت به زنان در شهر با استقبال و توجه بزرگى روبرو گرديد.

فعاليتهاى حول لوکالها:

سال گذشته مجموعه فعاليتهاي بسيار متنوع اجتماعى، فرهنگى، تفريحى و سياسى در لوکال واحد شهر استکهلم سازمان يافت. سال گذشته در عين حال شهر گوتنبرگ دور جديد و فشرده و موفقى را در همين راستا در پيش گرفت. اين فعاليتها نقش مهمى را در چهره با ثبات و قابل مشاهده از سازمان سراسرى را بعهده داشته اند.

فعاليتهاى فرهنگى:

در طول سال گذشته فعاليتهايى در زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى صورت گرفت که مورد توجه قرار گرفت. توجه و تمرکز بر روى نمايش تئاتر در زمينه پناهندگى در استکهلم موفقيتهاى خوبى براى ما بدنبال داشت. واحد استکهلم سازمان در براه اندازى فعاليتهاى فرهنگى ـ اجتماعى در ميان اعضاى جوان اين واحد در پروژه مشترکى با چند واحد دولتى جاى پاى خود را در عرصه هاى جديد باز نمود.

در زمينه سازمانى: پيشرفتهاى سازمان در ايجاد واحدهاى فعال شهرى، و همزمان فعاليت سازمان يافته و حرفه اى سراسرى چشمگير بوده است. سايت سازمان، مرکزيت و دبيرخانه، سرعت پاسخ گويى به مراجعين، تقويت فعالين محلى و موارد ديگر در اين زمينه را ميتوان بعنوان شاخص پيشرفتهاى خود ذکر نمود.

مالى: بهبود استخوانبندى مالى سازمان از پيشرفتهاى مهم سازمان ما در سال گذشته بوده است. ما موفق شديم بعنوان يک سازمان سراسرى نزد دواير دولتى برسميت شناخته شويم. در همين پروسه موفق شديم که روابط و ضوابط درونى سازمان را با توافق واحدهاى محلى روشن سازيم. بيمرز بعنوان يک سازمان باز، علنى و سختگير کار خود را پيش خواهد برد، و زمينه مالى با همين مشخصات گواه پايبندى ما به اين پرنسيپها عمل خواهد نمود.

ـــ

بررسى جنبه هاى مختلف اين گزارش فشرده، جنبه هاى انتقادى و تکميلى امرى است که شرکت کنندگان در کنفرانس بدان خواهند پرداخت.