بازگشت به صفحه اول

Riks protest för asylrätten

در دفاع از حق پناهندگی – گزارش آکسیون سراسری بیمرز

                                                                    

پایمال کردن حق پناهندگی، سیاستهای ضد پناهنده پذیری دولت سوئد و شبح اخراجها بطور مواوم پناهندگان را تحت فشار قرار می دهد. و این در حالی است که در ایران سرکوب گسترده جمهوری اسلامی به تعداد بیشمار فراریان و پناهجویان گریخته از جهنم این رژیم افزوده است. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز در دفاع از حق انسانی پناهندگی و وعلیه سیاستهای سخت گیرانه و غیر انسانی جاری دولت سوئد فعالیتهای گوناگونی در دستور قرار داده است. در اولین گام فراخوان آسیونهای اعتراضی در سه شهر سوئد بود که خلاصه ای از گزارش آن بدین گونه بود.

استکهلم: روز پنجشنبه 25 ماه فوریه از ساعت 15 الی 16 ونیم آکسیون اعتراضی در مقابل پارلمان سوئد برگزار گردید. در این آکسیون خطابیه های سازمان از طریق بلند گو پخش گردید. از طرف مسئول سازمان و  چند نفر از پناجویان علیه جمهوری اسلامی، علیه سیاستهای پناهنده گی دولت سوئد و در دفاع از حق پناهندگی سخنرانی شد. تظاهرکننده گان با دادن شعار علیه جمهوری اسلامی بطرف  در اصلی مجلس سوئد رفته و آنجا نامه اعتراضی سازمان علیه سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد تحویل مجلس سوئد داده شد.

یوتبوری: روز شنبه 27 ماه فوریه آکسیون اعتراضی  در مرکز شهرBrunnsparken  از ساعت یک بعد از ظهر برگزار گردید. در این آکسیون اعتراضی بدفاع از حق پناهندگی و علیه سیاستهای ضد پناهنده پذیری سوئد از طرف مسئولین سازمان سخنرانی شد. و در محکومیت جمهوری اسلامی شعار داده شد.

بودن: بدعوت واحد بیمرز در شمال سوئد تظاهرات و آکسیون اعتراضی  روز سه شنبه 9 ماه مارس در مرکز شهر بودن Medborgarplatsen  برگزار گردید. در این تظاهرات که یکی از چشم گیرترین اعتراض پناهندگی در شمال سوئد می باشد تعداد زیادی از پناهجویان و ده ها تن از مدافعین حق پناهندگی شرکت داشتند. در این اعتراض پلاکارد و پرچمهای زیادی از طرف جمعیت حمل میشد که خواست شرکت کننده گان در دفاع از حق پناهندگی و اعتراض به سیاستهای ضد پناهندگی را منعکس می کرد. غفور عباس نژاد دبیر واحد بیمرز شمال سوئد در سخنرانی خود سیاستهای جاری دولت سوئد را به باد انتقاد گرفت و از حق پناهندگی بعنوان یک حق انسانی دفاع کرد. در همان حال جنایات و سرکوب رژیم اسلامی ایران را افشا نمود. در این آکسیون اعتراضی نمایندگان چند حزب سوئدی شرکت کننده در تظاهرات سخنرانی کرده  و ضمن اعلام مواضع احزاب خود در رابطه با مسئله پناهندگی، سیاست احزاب حاکم سوئد را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله حزب چپ سوئد، حزب سبزو حزب سوسیالیست عدالتخواه سوئد ایراد سخنرانی کردند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بیمرز- سوئد

12ماه مارس 2010  رسول بناوند                         عکس

لینک گزارش عکس و ویدئو روی یوتوب

         http://www.youtube.com/watch?v=TLlQr8hgq0s