بازگشت به صفحه اول

Nyår شادباش سال نو

نوروز    2010 

دوستان ! نوروز و سال نو شاد و پر باری داشته باشید! به امید سال موفقیت آمیز برای همه پناهجویان!

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/بیمرز-سوئد