بازگشت به صفحه اول

En stor framgång och glädje för oss alla

کیمیا٬ تانیا و رعنا در سوئد میمانند

روز جمعه پنجم ماه مارس خبر قبولی رعنا کریم زاده و فرزندانش از طرف اداره مهاجرت به ایشان ابلاغ گردید.

سرانجام و بعد از چندین سال تلاش٬ رعنا و دو فرزندش موفق به کسب اقامت در کشور سوئد شدند.

 رعنا کریم زاده فعال کمونیست و ازفعالین سازمان سراسری پناهندگان ایرانی٬ هفت سال قبل وارد کشور سوئد شد و تقاضای پناهندگی کرد. اما با جواب رد از طرف اداره مهاجرت روبرو شد. مراحل بعدی  این پرونده با لجبازی اداره مهاجرت بارها با جواب رد ونهایتا حکم اخراج مواجه گردید. تلاش سازمان و مدافعین حقوق پناهندگی٬ تلاش خود رعنا٬ تلاش تانیا و کیمیا همراه صدها نفر از دوستان و هم کلاسیهایشان برای گرفتن حق پناهندگی بر کسی پوشیده نیست. تلاش جمعی همه ما و کشمکش با این سیاست و تصمیم ناعادلانه و غیر انسانی را به آکسیونهای اعتراضی و مدیای سوئد کشاند. تلاشی که نهایتان مسئولین اداره مهاجرت را به عقب نشینی واداشت. جا دارد نقش تانیای عزیز ١٤ ساله را در جریان اعتراضات این دوره در مدیا و آکسیونها در مدرسه و مقابل ادارات مسئول به یاد بیاوریم. کیس رعنا و فرزندانش  به یکی از پر سروصداترین موارد پناهندگی در چند سال گذشته  تبدیل شد که حمایت وسیعی بدنبال داشت.

این موفقیت ازآن همه ما است. همه سازمانها٬ احزاب و نهادهائی که در این هفت سال در کنار ما و در کنار رعنا و تانیا و کیما ایستادند و از حقوق انسانی آنها دفاع کردند. همه جوانان و نوجوانان و انسانهائی که به دفاع از آنها برخاستند و علیه سیاست ضد انسانی اداره مهاجرت سوئد ایستادند.

ازطرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز این پیروزی را به رعنا، کیمیا و تانیای عزیز، به دوستان و همکلاسیهای تانیا وکیمیا و همه فعالین و مدافعان حقوق انسانی که در این دوره همراه فعالین سازمان سراسری در کنار این عزیزان ایستادند و این موفقیت را مقدور کردند تبریک می گویم. به امید پیروزیهای بیشتر!

رسول بناوند

دبیر سازمان سراسری پناهندگان سوئد - بیمرز

 ٨ مارس ٢٠١٠