بازگشت به صفحه اول

Demonstration framför Riksdagen

گزارش آکسیون اعتراضی بیمرز در استکهلم

روز پنجشنبه 25 فوریه بدعوت سازمان سراسری پناهندگان ایرانی آکسیون اعتراضی در مرکز شهر استکهلم در مقابل پارلمان سوئد برگزار شد. این اجتماع که به اعتراض به سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد و اخراج پناهندگان فراخوان داده شده بود از ساعت 3 بعد از ظهر تا 4،5 ادامه داشت. در جریان آکسیون خطابیه های ضبط شده سازمان وهمچنین سخنرانی رسول بناوند به زبان سوئدی و فارسی علیه جمهوری اسلامی و شرایط ناامن سیاسی و اجتماعی ایران تحت حاکمیت رژیم که منجر به فرار تعداد زیادی از مردم و روآوردن به کشورهای اروپایی و پناهنده شدن آنان شده است و همچنین سیاستهای خشن و سخت دولت سوئد در مقابل پناهجویان ایرانی  پخش گردید. بعلاوه تعدادی از پناجویان در رابطه با شرایط سختی که بدلیل سیاستهای سخت گیرانه اداره مهاجرت و جوابهای غیر منصفانه به تقاضای پناهندگی آنان و عوارض و مشکلات ناشی از آن و همچنین حق پناهندگی به عنوان یک حق انسانی  سخنرانی کردند. در آخر جمعیت با شعار علیه جمهوری اسلامی به طرف درب ورودی پارلمان سوئد حرکت کردند و نامه اعتراضی که در این رابطه تهیه شده بود تحویل پارلمان سوئد دادند. لازم به ذکراست که تعداد زیادی از این اعتراض نامه در جریان آکسیون در میان مردم و عابرین پخش گردید. اعتراض سازمان داده شده یکی از سلسله اقداماتی است که بیمرز در رابطه با مسئله پناهندگی، سیاستهای جاری سختگیرانه دولت سوئد و در این رابطه جلب افکار عمومی جامعه سوئد، توجه احزاب پارلمانی سوئد و جلب پناجویان و مدافعین حق پناهندگی به صف اعتراضی متشکل در دستور دارد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز- واحد استکهلم

رسول بناوند