بازگشت به صفحه اول

Protest aktion mot deportationer Stockholm, Boden, Göteborg

در دفاع از حق پناهندگى و برعليه اخراجها:

اکسيونهاى اعتراضى در سه شهر سوئد

گفتگوى راديو پژواک با مسئول سازمان در مورد اخراجها

پايمال کردن حق پناهندگى و اخراجها  کماکان پناهجويان را در کشور سوئد تهديد ميکند. بطور مداوم تعداد هر چه بيشترى از پناهجويان از کشورهاى مختلف حتى کشورهاى جنگ زده مثل افغانستان و عراق اخراج ميشوند. سختگيرى در سياستهاى پناهنده پذيرى از جمله بطور گسترده دامن پناهجويان  ايرانى را گرفته است. اين در حاليستکه حمله گسترده دستگاه سرکوب رژيم جمهورى اسلامى تعداد بيشمارى از دانشجويان و مردم معترض را تحت تعقيب قرار داده، روانه زندان ساخته و با خطر جدى جانى مواجه ساخته است. ليست دهها نفر با همين جرايم و در پاى حکم اعدام در رسانه هاى سراسر دنيا خود گوياى وضعيت مخاطره آميز جارى است. در اين شرايط موج تازه اى از پناهجويان راه کشورهاى مجاور و از آنجا از جمله راه فرار و پناهندگى را به سوى سوئد در پيش گرفته اند.  علارغم همه شواهد موجود،  اداره مهاجرت سوئد تقاضاى پناهندگى بخش بزرگى از پناهجويان را با سماجت  هر چه بيشتر با پاسخ منفى مواجه ساخته است. هر روز به ليست پناهندگان غير قانونى افزوده ميشود و زندگى آنها با بلاتکليفى طولانى، دشوارى هر چه بيشتر اقتصادى و اجتماعى و فردى توام ميگردد.

در مقابله با سياست ضد پناهندگى دولت سوئد بايد ايستاد. بايد از حق پناهندگى دفاع کرد. مبارزه ما بايد دست جمعى، متشکل و متحدانه باشد. براى برخوردارى از حق پناهندگى چاره بجز اين در مقابل ما قرار ندارد.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز براى دفاع از حق پناهندگى و عليه سياست اخراج اداره مهاجرت، اکسيونهاى اعتراضى را در سه شهر سوئد سازمان داده است.  براى دفاع از حق خود بايد  فضاى سرکوب وحشيانه جمهورى اسلامى عليه شهروندان آن جامعه، دستگيرى و شکنجه جوانان و مردم معترض، همه قوانين ضد زن اسلامى را در متن بحران و فقر و سرگردنه بگيرى مطلق کارفرمايان افشا نمود.

از همه سازمانها و پناهجويان و مردم مدافع حقوق پناهندگى دعوت ميکنيم با اين اکيسونها اعتراضى همراه شوند.

شهر بودن:           روز جمعه ٢٦ فوريه،

در مرکز شهر Medborgartoret

تماس: غفور عباس نژاد

شهر گوتنبرگ:    روز جمعه ٢٦ فوريه،

در مرکز شهر Järntorget

تماس: سيوان رضايى

شهر استکهلم:     روز پنج شنبه ٢۵ فوريه ساعت ١٦

                      مقابل ساختمان مجلس، Mynttorget 

                      تماس: رسول بناوند

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئد

ششم فوريه ٢٠١٠

www.flykting.se