بازگشت به صفحه اول

در دفاع از حق پناهندگى و برعليه اخراجھا

آکسیون و تظاهرات استکهلم 25 فوریه 

فراخوان بیمرز

اداره مهاجرت سال ٢٠٠٩ را سال موفقيت آميز در سياست پناهندگى خود مينامد، برمبناى همين سياست، بيش از ده هزار نفر

از سوئد اخراج شده اند. به اين بيلان افتخار آميز بايد هنوز پاسخ رد به تقاضاى پناهندگى، بلاتكليفى، آوارگى، زندگى مخفى،

فشارهاى روحى و فيزيكى و حداقل چند صد نفر جديد در آمار آودآان آپاتيستى را نيز اضافه نمود. وزير امور پناهندگى بر

تشديد همان سياستها در ابعادى گسترده تر در سال پيش رو تاآيد گذاشته است. با اين پلاتفرم ميخواهند در اتنخابات جارى راى

بيشترى را به آيسه احزاب دست راستى حاآم بيافزايند. در مقابل اين سياست بايد ايستاد.

پايمال کردن حق پناهندگى و اخراجها کماکان پناهجويان را در کشور سوئد بيش از بيش تحت فشار قرار ميدهد. بطور مداوم

تعداد هر چه بيشترى از پناهجويان از کشورهاى مختلف حتى کشورهاى جنگ زده مثل افغانستان و عراق اخراج ميشوند.

سختگيرى در سياستهاى پناهنده پذيرى از جمله بطور گسترده دامن پناهجويان ايرانى را گرفته است. اين در حاليستکه حمله

گسترده دستگاه سرکوب رژيم جمهورى اسلامى تعداد بيشمارى از دانشجويان و مردم معترض را تحت تعقيب قرار داده، روانه

زندان ساخته و با خطر جدى جانى مواجه ساخته است. ليست دهها نفر با همين جرايم و در پاى حکم اعدام در رسانه هاى

سراسر دنيا خود گوياى وضعيت مخاطره آميز جارى است. در اين شرايط موج تازه اى از پناهجويان راه کشورهاى مجاور و از

آنجا از جمله راه فرار و پناهندگى را به سوى سوئد در پيش گرفته اند. علارغم همه شواهد موجود، اداره مهاجرت سوئد

تقاضاى پناهندگى بخش بزرگى از پناهجويان را با سماجت هر چه بيشتر با پاسخ منفى مواجه ساخته است. هر روز به ليست

پناهندگان غير قانونى افزوده ميشود و زندگى آنها با بلاتکليفى طولانى، دشوارى هر چه بيشتر اقتصادى و اجتماعى و فردى

توام ميگردد.

بايد از حق پناهندگى دفاع کرد. مبارزه ما بايد دست جمعى، متشکل و متحدانه باشد. براى برخوردارى از حق پناهندگى چاره

بجز اين در مقابل ما قرار ندارد. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى  بيمرز براى دفاع از حق پناهندگى و عليه سياست اخراج

اداره مهاجرت، اکسيونهاى اعتراضى را در سه شهر سوئد سازمان داده است. براى دفاع از حق خود بايد فضاى سرکوب

وحشيانه جمهورى اسلامى عليه شهروندان آن جامعه، دستگيرى و شکنجه جوانان و مردم معترض، همه قوانين ضد زن

اسلامى را در متن بحران و فقر و سرگردنه بگيرى مطلق کارفرمايان افشا نمود.

از همه سازمانها و پناهجويان و مردم مدافع حقوق پناهندگى دعوت ميکنيم با اين اکيسونها اعتراضى همراه شوند.

 

 

شهر استکهلم: روز پنج شنبه 25 فوريه ساعت   15-  16

Mynttorget ، مقابل ساختمان مجلس

   Tel::تماس رسول بناوند     0768573192

Tel: :تماس حسام منتظری   0737320460

Tel: تماس: محمود محمدزاد    0736228726

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى  بيمرز – واحد استکهلم

www.flykting.se__