بازگشت به صفحه اول

در رابطه با سرنوشت یک پناجوی ایرانی

حسن عبدی پناجوی ایرانی بعد از نزدیک به 8 سال انتظار با جوابیه دیوان عالی سوئد آخرین دریچه امید به کسب اقامت در سوئد برویش بسته می شود. گزارش و در خواست حسن عبدی برای کمک وهمیاری در سایت استکهلمیان به چاپ رسیده است. اما  مشخصه کیس عبدی تنها این مسئله نیست. امروزه هزاران پناجو و از جمله چند هزار ایرانی از چند تا ده سال در شرایط  نامعلوم بسر می برند.خیلیها حکم گرفته زندگی زیر زمینی برگزیده اندو بسیاری منتظر فرجی در شرایط و باز شدن پرونده هایشان هستند. سیاست پناهنده پذیری کشورهای اروپایی و از جمله سوئد در سالهای اخیر  دستخوش تغیرات اساسی و بشدت محدود کننده بوده است و گذشت از فیلتر دادگاههای اداره مهاجرت بشدت سخت شده است. چیزیکه مشترک بسیاری از این پناجویان است یک دوره طولانی یعنی چندین ساله  از زندگی این آدمها است که به امید زندگی بهتر از جهنم جمهوری اسلامی گریخته اند و به کشورهای اروپایی پناه آورده اند. این سالها توئم است با تلاش شبانه روزی بری کسب حق اقامت، هر روزه به خود امید دادن،منتظر عوض شدن شرایط بودن ، دویدن دنبال سند و مدرک برای اثبات حقانیت طالب بودن حق اقامت و هزاران تلاش دیگر . و اما از طرف دیگر سالهایی است پر ازدلهره و نا امیدی. مصاحبه اول جوابش چه خواهد بود؟ حکم اول ردی گرفته،دادگاه دوم چه خواهد شد؟ شکایت به دیوان عالی و باز جواب منفی! اکنون دیگر چند سال از زندگیشان در این کشور گذشته است .باید زندگی مخفی در پیش گیرندو چند سال دیگر منتظر باشند که دوباره پروندهاشان باز شود. واز نو دوباره تقاضای پناهندگی و سیکل دوباره شروع کردن.و آنجا که منفی گرفتند، اجازه کار را از دست داده اند.امکانات کم اداره مهاجرت قطع شده است. مسئله مسکن ودرمان و معیشت روزانه برای خیلیهاشان بیشترین عذابهای فکری و عملی برایشان بهمراه دارد.به هر کاری و با هر دستمزدی تن دادن ، در هر کنجی و هر شرایطی مسکن گزیدن وو...

واما مشخصه کیس حسن عبدی با همه این شرایط عمومی تفاوت اساسی دیگری هم دارد. ایشان در همان سال اول ورود به سوئد  با یک واقعه دردناک تصادف قطار مواجه شده و باسختی از مرگ نجات پیدا می کند.  متاسفانه در این ماجرا دست راست ایشان قطع شده و هر دو پایش خورد می شوند. بدین ترتیب 8سال انتظار حسن عبدی همراه با تراژدی دیگروعذاب جسمی و روحی چند برابر همراه می شود. جواب اداره مهاجرت هر وجدان باخبری در رابطه با مسئله حسن عبدی بدرد می آورد. دلایل رد پناهندگی سیاسی ایشان از جانب اداره مهجرت هر چه باشد از زاویه انسانی و بشر دوستانه نمی توانند به راحتی از کنار این مسئله بگذرند و وضعیت واقعی ایشان را نادیده بگیرند. حق انسانی ایشان است که در سوئد بمانند و اقامت داشته باشد. در ضمن سکوت تا کنونی شرکت راه آهن سوئد هم جای سئوال است.خسارت بدنی حسن عبدی بعد از 7 سال گذشته از ماجرا هنوز جواب داده نشده است.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در همدردی و پشتیبانی از حسن عبدی در اولین اقدام خود  اعترضنامه ای را به مرکز اداره مهاجرت ارسال کرده و خواستار تغییر تصمیم آنها به پروند حسن عبدی شده است. اما بهبود عمومی بدون تغییر در سیاست پناهجو پذیری کشور سوئد امکان پذیر نیست. موفقیت دراین راه مستلزم تلاش عمومی پناهجویان ومردم آزادیخواه مدافع حقوق انسانی و جلب افکار عمومی جامعه سوئد است.

  

 رسول بناوند 9 اکتبر 2009