بازگشت به صفحه اول

Till försvar av kvinnofrid - demonstration i Boden

در دفاع از زنان و همزمان عليه يک سياست راسيستى

يک فعاليت گسترده از جانب واحد سازمان بيمرز در شهر بودن

در شهر "بودن" در شمال کشور سوئد تجاوز به يک زن جوان توسط يک مرد پناهجو جنجال بيسابقه اى را در افکار عمومى بدنبال داشت. در دادگاه مربوطه، مجرم به دو سال زندان محکوم گرديد. جزييات رويداد و خشونت و وحشى گرى مجرم جاى هيچ ترديدى را براى مجازات تعيين شده بجا نميگذاشت. اشد مجازات برحق بود. همپاى پروسه قضايى رويداد، مباحثات حول چگونگى تامين امنيت زندگى زنان در جامعه و سهمى که مراجع گوناگون در اينمورد ميبايست بعهده بگيرند، بگرمى جريان پيدا کرد. اينرا ميبايست به فال نيک گرفت. اما در عين حال دادگاه مربوطه در ادامه حکم مجازات خود، مجرم را به اخراج از خاک کشور نيز محکوم نمود. اين قسمت از حکم دادگاه آبشخور مجموعه اى از جريانات و افکار مسموم نژادپرستانه و راست و خارجى ستيز را فراهم کرد.  ما در سازمان بيمرز، چه بعنوان يک سازمان مدافع حقوق زنان و چه بعنوان يک سازمان معطوف به مساله پناهندگان  با موضع گيرى فعال و حرکت نقشه مند در مرکز کشمکشها قرار گرفتيم.  ابتکار برگزارى يک اکسيون در  مرکز شهر با پشتيبانى همه احزاب سياسى پارلمانى و مجموعه ديگرى از نهادهاى حمايت از زنان روبرو گرديد. تعداد بيشترى از کنفرانسها و تبادل نظرها و اقدامات ديگر در راه هستند.

مستقل از هويت مجرم در واقعه اخير، کلا مساله خشونت عليه زنان يکى از معضلات اين جامعه و از جمله شهر کوچک ماست. حيرت آور است در دل يک جامعه مدرن و پيشرفته و با معيارهاى بالايى از برابرى حقوقى زن و مرد، کماکان خشونت عليه زنان بدينگونه ميتواند جريان پيدا کند. زنان در خانه خود از امنيت کافى برخوردار نيستند. حتى بستگان نزديک ميتوانند در پشت دربهاى بسته آنها را در معرض خشونت قرار دهند. دختران خردسال در مدارس از دست فرهنگ لمپنانه فيلمهاى بيمارگونه مردسالارانه در هيبت رفتار و کلمات همبازيهاى پسر مورد تحقير قرار ميگيرند. کماکان کوچه پس کوچه هاى خلوت و در ساعات شبانگاهى ميتواند به کمينگاه تجاوز وحشيانه به زنان تبديل گردد. و از همه بدتر اينکه هنوز جامعه و ادارات و همشهريها براى پايان اين وضعيت از خود بى تابى لازم را بخرج نميدهند.

دستگاه قضايى طبعا نقش مهمى را در مقابله با مجرمين در اين زمينه بعهده دارند. تشديد مجازاتها بعنوان يک راه حل، بعنوان يک اعلام موضع و براى تاکيد در حساسيت جامعه، حتما ميتواند مفيد واقع شود. اما هرگز براى مقابله قطعى و موثر کفايت نخواهد کرد. اينرا همه ميدانند. مقابله با افکار مردسالارانه، مسلح نمودن زنان به آگاهى و توقع و حق خواهى بايد از اولويت برخواردار گردد. بايد ابزارهاى اجتماعى لازم را نيز در اختيار زنان قرار داد که بتوانند فورا و براحتى از حمايت پليس و قانون و ادارات و امکانات دولتى در دفاع از جان و حرمت خود بهره بگيرند. در اين زمينه ها کار بسيار زيادى هنوز ميتوان و بايد انجام داد.

در ميان شهروندان زن اين جامعه، زنان مهاجر و پناهنده بطور گسترده آسيب پذيرتر هستند و در صف اول قربانيان خشونت قرار دارند. جمعيت عظيم زنان در خانواده هاى پناهنده بدلايل گوناگون و از جمله محروميتهاى تحصيلى و اشتغال در حاشيه جامعه بسر ميبرند. نه اين زنان خود از آگاهى و اعتماد بنفس و امکان دفاع از حقوق خود برخوردارند و نه جامعه به وضعيت دشوار اين زنان حساسيت بخرج ميدهد.  ابعاد خشونت و بدرفتارى و تحقيرى که به اين زنان در چهارچوب سنتها و مذهب و فرهنگ صورت ميگيرد، بيداد ميکند. پليس و دادگاه و اداره حمايت اجتماعى و معلم و همسايه ها  بيکسان و بى تفاوت از کنار وضعيت دشوار اين زنان ميگذرند.

با توجه به شرايط ذکر شده، امر دفاع از حقوق و حرمت زنان در مقابله با خشونت به صدر اولويتهاى سازمان بيمرز در شهر تبديل گشت. اين فضا براى ما فرصتى بود که تاکيد شود مهاجران و پناهندگان بيش از هر کس در امر مقابله با خشونت عليه زنان ذينفع هستند و خود در صف قربانيان آن قرار دارند. براى ما فرصتى بود که مهاجران و پناهندگان را متوجه سازيم که موثرترين راه دفاع از حقوق برابر براى زنان در مبارزه مشترکشان با باقى  شهروندان جامعه است.

اما در عين حاشيه نژادپرستانه حکم دادگاه را نميبايست از قلم انداخت. فضاى تهوع آور راسيستى و نژادپرستانه ناشى از حکم دادگاه خود سرمنشا سموم خطرناک از نوع ديگر بود که حرمت انسانها را زير سوال ميبرد. در دل همين حملات و علارغم فضاى دشوار موجود، ميبايست به  حکم "اخراج" مجرم اعتراض کرد. در بيانيه رسمى سازمان بيمرز سوالات مهمى پيش پاى مسئولان قضايى سوئد و افکار عمومى قرار داده شد: آيا حکم اخراج بخشى از مجازات فرد خاطى است؟ در اينصورت چگونه است که صرفا بخاطر نژادى اين بخش از مجازات در مورد متهمان "سوئدى الاصل" مورد تخفيف قرار ميگيرد؟! آيا حکم اخراج به معناى دور ساختن مجرم و براى دفاع از زنان جامعه صورت مگيرد؟ در اينصورت زنان کشور سابق فرد متهم چه گناهى کرده اند که بايد مجرمين خطرناک دفع شده از جامعه سوئد را در ميان خود پذيرا گردند؟!

حکم اخراج  مجرمين جرايم گوناگون در زمينه هاى گوناگون توسط دادگاههاى سوئد مورد استفاده قرار گرفته است. اين جزيى از همان سيستم اجتماعى است که پناهنده و مهاجر را نسل پس از نسل فقط و فقط بخاطر دلايل نژادى کماکان غير خودى محسوب ميکند و بخود حق ميدهد هر زمان که لازم ببيند به "آشغالدانى" سابق خود بازگرداند. با اين بروزات آشکارا نژادپرستانه بايد بيرحمانه مقابله کرد.

با فعاليت گسترده حول مواضع ذکر شده، تا کنون جريانات و رسانه ها و تعداد وسيعى گرد برگزارى اکسيون دفاع از حرمت زنان و عليه خشونت گرد هم آمده ايم. پيشنهادهاى متعددى براى اقدامات ديگر نيز مورد بحث و بررسى قرار دارند. اميد و خوش بينى قابل توجهى در ميان جمع موج ميزند، هر چه هست تا همينجا بزرگترين تحرک سازمان يافته در دفاع از حقوق زنان و عليه راسيستها  در شهر بودن و در منطقه شمال کشور سوئد شکل گرفته  است.

غفور عباس نژاد

سخنگوى سازمان بيمرز در منطقه شمال سوئد

١۵ سپتامبر ٢٠٠٩

www.flykting.se

اکسيون با شعار:  Kvinnofrid!

چهارشنبه ١٧ ماه سپتامبر، ساعت ١٦ در ميدان مرکزى شهر Boden

فراخوان دهندگان: حزب سوسيال دمکرات، حزب چپ، حزب محيط زيست، بيمرز، حزب سوسياليست عدالتخواه و مجموعه اى از نهادهاى دفاع از حقوق زنان