بازگشت به صفحه اول

Demonstration i Stockholm mot dödsstraff

در روز جهانی علیه مجازات  اعدام ،علیه جمهوری اسلامی اعتراض کنید!

دهم ماه اکتبر روز جهانی اعتراض علیه اعدام است . جمهوری اسلامی ایران چهره بارز و بی پرده این شکل از وحشیگری و بربریت است . نه فقط اعدام بلکه در فجیع ترین اشکال قرون ووستایی آن از حلق آویز کردن در ملا عام  تا سنگسارو اعدام کودکان ،تروروکشتار مخالفین زیر شکنجه بخشی از کارنامه سیاه این رژیم را تشکیل می دهند. در دوره اخیر اعتراضات در ایران دنیا شاهد قساوت و وحشیگری دستگاه سرکب رژیم اسلامی ایران و رفتار و شیوه های غیر انسانی اوباش و عوامل او بودند. و بحق این رژیم بیشتر از همیشه مورد تنفر افکارعمومی در سطح دنیا قرار گرفت.

امروزه هزاران پناهجوی ایرانی که برای نجات از جهنم جمهوری اسلامی و کسب شرایط بهتر زندگی راهی کشورهای اروپایی شده اند،  در پشت میله های آهنین قوانین سخت پناهندگی کشور سوئد مانده اند. بسيارى سالهاست در این کشور زندگی می کنند، اما هنوز موفق به کسب اقامت نشده اند. خیلها در خطر دیپورت هستند. هیچ سند محکم تری از آنچه جمهوری اسلامی در این دوره از خود نشان داده است، نمی تواند به شکل بهتری گویای  زندگی تحت حاکمیت رژیم اسلامی ایران باشد. ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی کشور نا امنی است.  پناجویان ایرانی باید از حق طبیعی وانسانی اقامت وزندگی  در سوئد بر خوردار شوند .

 

ما ضمن شرکت در روز جهانی اعتراض علیه اعدام، جمهوری اسلامی را بعنوان یکی از شاخصترین چهره های جنایت و اعدام محکوم می کنیم ودر همان حال افکار عمومی جامعه سوئد را نسبت به سیاستهای نا عادلانه پناهندگی دراین کشورجلب می کنیم . با ما در اعتراض دهم اکتبر شرکت کنید.

 

زمان: جمعه 9 اکتبر  از  ساعت چهار ونیم بعد از ظهر

محل:  مقابل پارلمان سوئد  

 

نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی!

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی کشوری نا امن است

 

 

سازمان  سراسری پناهندگان ایرا نی- بیمرز، واحد استکهلم

تماس- رسول بناوند

تلفن 0708303035

www.flykting.se