بازگشت به صفحه اول

Upplyssning om en före detta medlem i organisation

اطلاعيه و هشدار از طرف  دبيرخانه سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد

رامين آزاد ارتباطى با سازمان پناهندگان ـ بيمرز ندارد...

بدينوسيله به آگاهى عموم ميرسانيم که شخصى بنام رامين آزاد از سازمان سراسرى پناهندگان اخراج شده است. اين شخص که نام اصلى وى اسماعيل رسولى است، شش ماه پيش با يک نام جعلى (رامين آزاد)  و با سابقه خود ساخته و تقلبى مبنى بر  ارتباط قبلى با دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب، در کمپ اداره مهاجرت در شهر کيرونا Kiruna  در سوئد ظاهر گرديد. او که از قبل ساکن و شهروند سوئد بوده است اينبار با هويت جعلى به فعاليتهاى ساختگى سياسى و پناهندگى پرداخته و در واحد سازمان بيمرز در اين شهر به فعاليت پرداخت. دو هفته قبل موارد مشکوکى از وى کشف گرديد. پرونده اسماعيل رسولى هم اکنون بدليل شکايتهاى متعدد کلاه بردارى مالى نزد پليس سوئد در جريان است.

با اقدام مستقيم دبيرخانه، واحد شهرى سازمان سراسرى پناهندگان بلافاصله با تشکيل جلسه عمومى اين فرد را از تشکيلات مربوطه اخراج کرد. بعلاوه واحد سازمان بيمرز آمادگى همکارى خود براى بررسى پرونده و اجراى عدالت را به آگاهى پليس رسانده است.

بدينوسيله دبيرخانه سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد هر گونه ارتباط اسماعيل رسولى و يا همان رامين آزاد  به اين سازمان و داعيه هاى سياسى ـ تشيکلاتى  اين فرد را قويا مردود اعلام مينمايد.

 

دبيرخانه سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئد

هفتم ماه اوت ٢٠٠٩

www.flykting.se

ـــــــــــــــ