بازگشت به صفحه اول

Ännu en gång, apatiska barn avsepeglar det sanna ansikten av det rådande svenska asylpolitiken - det är bara början!

موج جديدى از کودکان آپاتى

اين کودکان چهره واقعى سياست جارى پناهندگى در سوئد را آشکار ميسازند، اين تازه آغاز راه است.

گزارش راديو پژواک در مورد کودکان آپاتى

پزشکان نگران وضعیت کودکان پناهجوی مبتلا به آپاتی هستند.
حداقل ده کودک مبتلا به این بیماری، باوجود مدارک و تاییدیه ی پزشکان مبنی بر وخامت حال آنها، در معرض اخراج از سوئد هستند. این پزشکان نگران زندگی این کودکان درصورت اخراج از سوئد و بازگردانده شدن به کشورشان هستند.
دراین حال گزارش ها نشان می دهند که شمار کودکان پناهجوی مبتلا به بیماری آپاتی مجددا روبه افزایش است.

از چندسال پیش که صدها کودک پناهجو به این بیماری مبتلاشدند، تاکنون دیگر نشانی از این بیماری دیده نشده بود. در آن زمان با وضع قانونی موقت مبنی بر بررسی مجدد پرونده ی پناهجویانی که مدتی طولانی در سوئد بوده اند،  به این کودکان و خانواده های آنها نیز اجازه ی اقامت در سوئد داده شد. گفته می شود که یکی از دلایل  ازمیان رفتن این بیماری نزد این کودکان نیز شرایط مطمئن تر زندگی آنها پس از دریافت اجازه ی اقامت بوده است.
دیده شدن این بیماری نزد کودکان پناهجو بصورت پراکنده از حدود دوسال پیش آغازشد، اما اینک روبه افزایش نهاده و شمارمبتلایان مجددا بالارفته است.
دلیل این امر به گفته ی Eva Wilks   پژوهشگر روان شناسی در زمینه ی بیماری آپاتی، سیاست سخت گیرانه تر پناهنده پذیری و زمان طولانی انتظارمتقاضیان پناهندگی برای دریافت پاسخ است.
درحال حاضر مسئولان اداره کل امور مهاجرت با اظهار آگاهی از شرایط نامناسب پناهجویان بیمار، عنوان می کنند که دراین زمینه همکاری های بیشتری را با بخش خدمات درمانی کشورآغازکرده اند.
دراین زمینه  Anette Bäcklund  در اداره مهاجرت می گوید که این اداره وظیفه دارد بررسی کند که آیا هرمتقاضی پناهندگی دلایل کافی برای دریافت اجازه اقامت دارد یا نه. او می گوید که نیاز به مراقبت و محافظت ازجمله ی این دلایل محسوب می شود، بدون توجه به این که شخص بیمار است یا نیست. او همچنین می گوید که اگر فرد متقاضی بیمارباشد و برای درمان او امکاناتی هرچند کم وجودداشته باشد، بیماری او به عنوان دلیلی برای اقامت پذیرفته نخواهدشد.
اینک اداره کل امور مهاجرت باردیگر با مشکل اقامت کودکان پناهجوی مبتلا به آپاتی روبروشده و باید راهی برای حل این مشکل بیابد.

اصل گزارش در سايت راديو پژواک:

http://www.sr.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/index.asp?ProgramID=2493