بازگشت به صفحه اول

Till stöd av iranska asylsökande, stoppa utvisningarna omdelbart

ايران يک کشور ناامن براى اکثريت ساکنان آن است

اخراج پناهجويان ايرانى بايد فورا متوقف گردد!

جمعاورى امضا و اقدامات اعتراضى

اعتراضات گسترده در ايران با موج عظيم ترور سياه مواجه شده است. هزاران نفر از مردم در مقابل رشته بى پايانى از دستگيرى و شکنجه قربانى شده و تعداد بسيارى با شليک گلوله در خيابانها جان خويش را از کف داده اند. هزاران نفر بناچار خانه و کاشانه خود را از ترس بجا گذاشته اند. هيچ فرد مخالف رژيم در امان نيست.

دولت سوئد و اروپاى مشترک حمايت خود را اعتراضات مردم در ايران و تلاش آنها بر عليه رژيم ديکتاتورى جمهورى اسلامى و براى آزادى را ابراز داشته اند. اما در عمل مرزهاى خود را بر روى فراريانى که احتمالا شانس آنرا داشته و خود را اين کشورها برسانند، از پيش بسته اند. از آن بدتر دواير اداره مهاجرت کمافى السابق اخراج پناهجويان ايرانى حتى با پرونده حاوى دلايل سياسى پناهندگى را ادامه ميدهند. اين سياست و اقدام بشدت غير انسانى است و بايد متوقف گردد.

ما خواهان آن هستيم:

·         تمامى موارد اخراج پناهجويان ايرانى فورا متوقف گردد.

·         تمامى پناهجويانى که از ترس جان و امنيت خود از دست رژيم جمهورى اسلامى گريخته اند بايد از حق پناهندگى برخوردار گردند.

ما تلاش ميکنيم که دولت سوئد و اداره مهاجرت را براى قبول خواستهاى نامبرده تحت فشار قرار دهيم. به اين منظور اقدامات زير در دستور کار ما قرار دارد:

  • جمعاورى امضا

  • پيکتها و اجتماعات اعتراضى

  • جلب افکار عمومى

  • و از همه مهمتر اينکه بتوانيم مجموعه اى از احزاب، سياستمداران، سازمانها و فعالين مدافع حقوق بشر را براى به کرسى نشاندن  اين خواستها فعال سازيم که بهر نحو که مصلحت ميدانند مراجع مربوطه را تحت فشار قرار دهند.

از خواستهاى ما حمايت کنيد! اين يک امر فورى و حياتى است.

لينک مربوط به طومار: http://www.petitiononline.com/cgi-bin/petition_html.cgi?iran2009

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئد

تماس:              حسام منتظرى  0737320460

رسول بناوند  0708303035

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com