بازگشت به صفحه اول

Verksamhets- och berättlese och planering från årsmöte

اسناد کنفرانس سراسرى سازمان بيمرز در سوئد

يکسال گذشته دوره پر از موفقيتهاى بزرگ براى بيمرز در سوئِد بوده است. در طول اين يکسال در عرصه هاى مختلف بدون اغراق در عرصه ها و موارد متعدد بعنوان بهترين، سازمان يافته ترين و بزرگترين سازمان در عرصه خود ظاهر گشته ايم. کنفرانس قبلى وظايف دشوارى را در مقابل خود گذاشتيم. با متانت و اما توقعات بزرگى را پيش گرفتيم. امسال دستان ما پر است. بخود و فعاليتهاى خود ميباليم. اما با همان متانت چشم در چشمان  دنياى بزرگ پر از نابرابرى و ظلم  ميدوزيم و باز با توقعات بزرگتر وظايف دشوار پلاتفرم جلوى خود را مشخص ميسازيم.... به کنفرانس سال ٢٠٠٩ سازمان بيمرز در سوئد خوش آمديد!

نگاهى به سالى که گذشت

سال گذشته سال پر مشغله و فعاليتهاى بزرگ و برجسته بود. اما مهمتر از آن قرار بود که فعاليت موثر، قوى، حرفه اى و سراسرى را در ستون فقرات سازمان جابياندازيم. قرار بود که فعاليتهاى هماهنگ را در پيش بگيريم و در زمينه سياستهاى روشن پرابتکار و پر تحرک باشيم. در اينراه بدون شک قدمهاى بزرگى برداشته شده است. مرور کوتاهى بر عرصه هاى اصلى فعاليت ما را مرور کنيم.

در زمينه سياسى: "ايران کشورى ناامن ..." سر رشته فعاليتهاى گوناگون ما بوده است. جمهورى اسلامى در طول اين سال نيز کماکان با سرکوب، با قوانين ارتجاعى و با تروريسم بين المللى موجب فرار تعداد بيشمارى از شهروندان جامعه بوده است. ما سعى کرديم که صف جلوى اعتراض عليه رژيم باشيم، افشايش کنيم و حق پناهندگى گريختگان از ايران را فعالانه تعقيب کنيم. اکسيونهاى اخير در گوتنبرگ و مالمو تنها يک نمونه بودند. اکسيونهاى دفاع از دانشجويان داب و بعلاوه اکسيونهاى عليه اعدام، دفاع از جان اسانلو و دفاع از زنان و کودکان گريخته از کشورهاى اسلامى، نمونه هاى ديگر هستند.

در زمينه حق پناهندگى: سال گذشته متاسفانه بدليل سياستهاى ضد پناهندگى دولت سوئد و بدليل عملکرد فعال اين اداره عليه پناهجويان، سال پرتحرکى بما تحميل گرديد. اداره مهاجرت ديپورت را به سياست اعلام شده خود تبديل ساخت و دهها هزار پناهجو را هدف گرفت. سياست، آمادگى و اقدامات گسترده ما از کسى پنهان نماند.

 • نقد و ارزيابى واقع بينانه و اتخاذ سياستهاى درست از مشخصات ما بود. ما پشت شعار قطع فورى ديپورتها متمرکز شديم. تمرکز انرژى بر روى اعتراضات مداوم و تشکيل شبکه هاى دفاع از پناهجويان هسته اصلى فعاليتهاى عملى را ميساخت.

 • افشاى سياستهاى ضدپناهندگى دولت و برجسته ساختن موقعيت پناهجويان، چه در سوئِد و چه در کشورى که از گريخته بودند، مضمون مقالات، اطلاعيه ها، گزارشات و جلسات متعدد ما بوده است. همه امکانات خود را بکار گرفته ايم که اين موضوع به جرايد و رسانه هاى سوئد نيز منعکس گردد.

 • کمپين سال گذشته ما تحت عنوان Asylrörelsen 2008 در گوتنبرگ منجر به تحرکات مهمى گرديد. چندين تظاهرات بزرگ عليه اخراج پناهجويان کرد عراقى از جمله در رابطه با خودکشى پناهجوى عراقى، و سپس در دفاع از خانواده "شيرکو نادر" را بايد نام برد. ماه اوت و سپتامبر در مقابل Kållered و سپس در Lilla eden بياد ماندى است. در سال ٢٠٠٩ کمپين "عليه اخراجها و براى حق پناهندگى" نمايش يک کار بزرگ ضد پناهندگى و ظرفيتهاى بالاى بيمرز در سوئد بود. در سه شهر گوتنبرگ، استکهلم و بودن چندين پيکت را تا اکسيونهاى بزرگ ٢٦ فوريه دنبال کرديم. در طول اينمدت توانستيم چندين جريان مهم پناهندگى زير يک چتر گرد هم بياييم. ادامه همين کمپين را ما در شبکه همکارى ديگرى فعالانه تعقيب کرديم که تظاهرات ٢٨ مارس در استکهلم حاصل آن بود. شبکه جديدى از دفاع از حقوق پناهندگان در شمال سوئد و با نقش بسيار فعال واحد سازمان تشکيل شده است که اکسيون بزرگ ٢٦ آپريل و مجموعه اى از ساير فعاليتها را در دستور دارند.

 • کمپينهاى فردى همواره از محورهاى فعاليت ما بوده است. اين کانالى است که هم روى سرنوشت  پناهجويان معينى متمرکز ميشويم و هم اينکه از اين کانال سياستهاى عمومى تر خود را پيش ميبريم. در سال گذشته موارد متعددى از اينگونه کمپينها در دستور واحدهاى ما بوده است. پرونده آقاى مخدوم و مهمتر از آن پرونده رعنا کريم زاده از فعاليتهاى برجسته سازمان بوده اند.

 • دفاع از پناهجويان در عرصه هاى عملى تر زندگى از جمله تامين و تسهيل خدمات حقوقى، درمانى، و زندگى روزمره، کلاسهاى تدريس زبان و غيره فعالانه در دستور واحدها قرار داشته است. واحد شمال سازمان در تامين خانه هاى امن براى پناهجويان مداوما در تلاش بوده است.

در زمينه عليه راسيسم: اين عرصه اى است که در سطوح مختلف از محورهاى اصلى فعاليت ما بوده است. از امور تبليغى تا تظاهراتهاى بزرگ در گوتنبرگ را ميتوان نام برد. واحد سازمان در گوتنبرگ در اين عرصه سنگ تمام گذاشته است. اکسيونهاى سپتامبر و نوامبر ٢٠٠٨ و تظاهرات ماه مه ٢٠٠٩ بازگو کننده فعاليت متمرکز و آگاهانه واحد سازمان در همکارى با چند جريان ديگر بود. هم اکنون در استکهلم همکارى ما در شبکه Rasismfri Stockholm با چندين نهاد ديگر براى برپايى اکسيونى در روز ٦ ژوئن بگرمى در جريان است.  بعلاوه ما کماکان فعاليت تبليغى عليه راسيسم معکوس، يا همان ناسيوناليسم ايرانى را در دستور داشته ايم.

همکارى و کار مشترک سازمان يافته با ساير نهادها و جريانات: اين از سررشته هاى اصلى فعاليت سازمان بوده است. تعداد شبکه هايى که ما انواع فعاليتها و اهداف خود را پيش ميبريم قريب به ده شبکه همکارى متنوع است. معيار ما بسادگى براى انتخاب شبکه هاى همکارى در اين بوده است که معطوف به تحرک مشخص و برنامه ريزىشده باشد. نهادهاى معتبر و شناخته شده که تجربه خوب و اعتماد متقابل را پشت سر داريم، بسيار بيشتر از قبل هستند. اينها سرمايه بزرگ و مهم سازمان هستند که بايد از آن و براى حفظ آن مراقبت بخرج دهيم.

در سطح دبيرخانه براى ايجاد روابط فعال با نهادهاى بين المللى، از جمله صليب سرخ و امنستى گامهاى مهمى برداشته شده است.

در عرصه هاى اجتماعى: در اين زمينه فعاليت واحد استکهلم بسيار چشمگير و موفق بوده است. لوکال سازمان در چندين دوره مرکز انواع فعاليت و گردهمايى پناهجويان بوده است. واحد "بودن" در ايجاد خانه هاى امن براى پناهجويان فرارى فعاليتهاى بسيار پر ارزشى را در دستور داشته است. فعاليتهاى فرهنگى و تفريحى براى جذب اعضاى جديد و تقويت همبستگى ميان پناهجويان بخصوص در استکهلم و بعضا در گوتنبرگ دنبال شده است.

در زمينه سازمانى: پيشرفتهاى سازمان در ايجاد واحدهاى فعال شهرى، و همزمان فعاليت سازمان يافته و حرفه اى سراسرى چشمگير بوده است. سايت سازمان، مرکزيت و دبيرخانه، سرعت پاسخ گويى به مراجعين، تقويت فعالين محلى و موارد ديگر در اين زمينه را ميتوان بعنوان شاخص پيشرفتهاى خود ذکر نمود.  در طول سال گذشته نزديک به ٦٠ نفر به اعضاى واحدهاى ما افزوده شدند. واحد جديد سازمان در شمالى ترين شهر سوئد "کيرونا" از شادى آميزترين اتفاقاتى است که با آن به کنفرانس وارد ميشويم.

مالى: بهبود استخوانبندى مالى سازمان از پيشرفتهاى مهم سازمان ما در سال گذشته بوده است. ما موفق شديم بعنوان يک سازمان سراسرى نزد دواير دولتى برسميت شناخته شويم. در همين پروسه موفق شديم که روابط و ضوابط درونى سازمان را با توافق واحدهاى محلى روشن سازيم. بيمرز بعنوان يک سازمان باز، علنى و سختگير کار خود را پيش خواهد برد، و زمينه مالى با همين مشخصات گواه پايبندى ما به اين پرنسيپها عمل خواهد نمود.

پلاتفرم فعاليت در سال آتى

محورهاى اصلى فعاليت ما در سال آينده تغييرى نخواهد کرد، به اين دليل ساده که بستر سياسى و اجتماعى فعاليت سازمان تغييرهاى مهمى را نشان نميدهد. اما بهبود و پيشرفت در تمامى عرصه ها چيزى است که بدان نياز داريم. اولويتهاى ويژه اى را نيز بايد براى خود تعريف کنيم.

زمينه هاى سياسى و اجتماعى فعاليت ما در سال آتى ـ اولويتهاى فعاليت ما

 1. جمهورى اسلامى و سرکوب آن کماکان از محورهاى اصلى فعاليت ما خواهد بود. بايد توجه داشت که بند و بستهاى اقتصادى و سياسى ميان دولت سوئد و ايران پيچيدگى هاى معينى را بما تحميل ميکند. ميدان عمل ما عملا تنگتر؛ و بهمان درجه کارمان سخت تر خواهد شد.

  1. افشاى رژيم و دفاع از حقوق سياسى پايه اى مردم در مقابل رژيم

  2.  دفاع از حقوق پناهندگى فراريان زير چتر "ايران کشورى ناامن ..."

  3. شناساندن فضاى سرکوب به افکار عمومى در سوئد، و از جمله از طريق حساسيت و سد بستن در مقابل رژيم ايران در سوئد

  4. تمرکز ويژه روى دفاع از حقوق زنان و کودکان گريخته از قوانين اسلامى

 2. سياستهاى ضد پناهندگى دولت سوئد و اروپا: سياست ضد پناهندگى سوئد کماکان روى همين پاشنه خواهيد چرخيد. درست است که تب و تاب اخراجهاى دست جمعى کمى فروکش کرده است. اما اينرا بايد بحساب تاکتيکهاى حساب شده اداره مهاجرت گذاشت. فشار روى پناهجويان و بمنظور اخراج از کانالهاى مختلف ادامه خواهد داشت. رياست دوره اى اروپاى مشترک توسط سوئد، باعث دور جديدى از قوانين ضد پناهندگى خواهد شد. دولت سوئد همه امکانات را بکار ميگيرد که مساله پناهندگى را به مشغله اروپا ى مشترک و بنفع قوانين بسيار سختگيرانه تر تبديل سازد.

  1. تلاش ما بايد عليه کل سياستهاى ضد پناهندگى متمرکز باشد: نوک تيز اين سياستها متوجه پناهجويان گريخته از عراق و افغانستان و منطقه  شاخ اروپا است. ما هرگز خود را منحصرا معطوف به پناهندگان ايرانى نساخته ايم. مثل هميشه بايد کل سياستها را مورد توجه قرار دهيم. ايجاد انواع همکارى ها و شبکه هاى همکارى با جريانات مختلف دفاع از حقوق پناهندگان بايد کماکان فعالانه از جانب ما دنبال شود.

  2. بيش از هر وقت ديگر به فعاليت سراسرى بيمرز در سراسر اروپا نياز هست. ما بايد دفتر مرکزى بيمرز را در اين جهت يارى رسانيم.

 3. عليه راسيسم: فشار سياسى جريانات و افکار راسيستى روى جامعه سوئد بسرعت افزايش مييابد. نزديک شدن انتخابات يک دليل آنست. حزب Sverigedemokraterna نوک تيز يک تحرک راسيستى شده است که سازمان يافته است و روشهاى کار بسيار فکر شده اى را در پيش گرفته است. اين جامعه، و از جمله ما با موج راسيستى بزرگى روبرو هستيم که بايد برايش آماده باشيم و نقش خود را در اين زمينه بطور شايسته ايفا کنيم.

  1. شرکت فعالانه در ايجاد انواع شبکه هاى ضد راسيستى

  2. فعاليت سياسى وسيعتر در اين زمينه به زبان سوئدى و فارسى

 4. وجوه سازمانى. بهبود کارکرد سازمانى از مهمترين الويتهاى ما در سال آتى است.

  1. واحدهاى خودکفاى محلى: واحدهاى گوتنبرگ و سوئد قدمهاى بزرگى در اينراه برداشته اند. اينکار بايد به پايان برسد. اين واحدها هنوز براى تهيه اسناد درونى، چرخاندن مستقل صفحه مربوطه در سايت سازمان و امثال آن بايد تلاش بيشترى را بخرج دهند.

  2. عضوگيرى: نسبت جذب اعضاى تازه در مقابل ابعاد فعاليت  واحدهاى ما بسيار کم است. واحدهاى سازمان بايد بطور ويژه روى عضوگيرى انرژى ويژه بخرج دهند.

  3. ماتريال تبليغى سراسرى براى معرفى بهتر سازمان، باندرول و آفيش و غيره. اين بعهده واحد سراسرى است.

 5. فعاليتهاى اجتماعى و فرهنگى. در اين زمينه واحد سازمان در استکهلم بخوبى عمل کرده است. اين الگو بايد سريعا در گوتنبرگ و شمال نيز در پيش گرفته شود. جشنها و تجمعات فرهنگى ـ تفريحى، کلاسهاى آموزشى، تجمعات ثابت هفتگى از جمله روشهايى است که موجب گردآمدن تعداد هر چه بيشترى حول لوکال و فعالين سازمان خواهد شد.

 6. مالى: فعاليت مالى واحدهاى سازمان از مهمترين الويتهاى ما در سال آتى خواهد بود. مسئولين واحدها بايد بروشنى تعريف کنند که براى جمعاورى کمکهاى مالى چه برنامه اى دارند. واحد مرکزى نيز بايد ابزار و راهنمايى و کنترل بيشتر در اينمورد را در دستور قرار دهد.

 7. فعاليتهاى انتگراسيونى: موضوع فعاليت بيمرز محدود به پناهجويان نيست. بخش قابل توجهى از فعاليتهاى ما متوجه کسانى است که سرپل پناهجويى را پشت سر گذاشته و بصورت پناهنده و مهاجر زندگى تقريبا عادى را در پيش گرفته اند. همه متفق القول از آنها بعنوان "شهروندان درجه دوم" نام ميبرند که گوياى دشواريهاى بسيار اين جمعيت در داشتن يک زندگى با حقوق و امکانات و انتظارات يک شهروند معمولى است. اين عرصه بعنوان فعاليتهاى گسترده سياسى، اجتماعى و عملى بوده است که سازمان ما بدان مشغول بوده است. پروژه هاى کمک به کاريابى، پروژه هاى مربوط به مبارزه با تبعيض را ميتوان نام برد. اين بخش را بايد در فعاليتهاى خود تقويت کنيم.   

موارد فوق رئوس اصلى فعاليتهاى ما از نگاه سراسرى است. فعاليتهاى ما چه در سطح سراسرى و چه در سطح واحدها بسيار متنوع تر و فراتر است. بعلاوه بخش مهمى از فعاليتهاى بيمرز به سطح دبيرخانه بين المللى آن گره ميخورد که باز از زاويه فعاليت عمومى در سوئد و ايجاد هماهنگى مشترک مورد بحث کنفرانس خواهد بود.

بيستم ماه مه ٢٠٠٩