بازگشت به صفحه اول

Årsmöte 2009 - bestående av styrelsemedlemar av lokalföreningar

کنفرانس سالانه سازمان بيمرز در سوئد برگزار گرديد

کنفرانس سازمان  بيمرز در سوئد

مهاجرت  يكى از عظيمترين پديده هاى جامعه امروزى بشرى است. مهر اين پيديده بر همه گوشه و كنار جامعه بين المللى تا زندگى شهروندان گوشه و كنار دنياى ما غير قابل انكار است.  همين امروز ۵٠ ميليون نفر بدور از آنچه زمانى خانه و كاشانه شان بود و قرار بود كه  حداقلى از امنيت را براى آنها فراهم آورد در ميان آمار پناهجويان و مهاجران دسته بندى ميشوند. امروز دهها ميليون نفر ديگر زير عنوان پناهندگان و مهاجران سالهاى سال است که تاوان فرار "موفقيت آميز" خود را پس ميدهند. در دنياى امروز ما پديده مهاجرت و پناهندگى مهر زشت ترين و ظالمانه ترين  رفتار با انسانها را بر خود دارد. از يك طرف پليدترين نيروهاى سركوب و كينه و چرك و كثافت طبقاتى، ناسيوناليستى و مذهبى و قومى ميليونها انسان را به  فرار واميدارد؛ و از طرف ديگر پديده هايى از همين قماش ددان به تحقير و تبعيض و استثمار آنها تيز كرده است.

در گوشه اى از دنياى امروز، در دل يكى از پرطپش ترين مراكز پناهندگى در کشور سوئد مجموعه اى از فعالين امر دفاع از حقوق انسانى بطور سازمان يافته خود را در سرنوشت پناهندگان شريك كرده اند. يكسال گذشته از سرنوشت كرجى هاى شناور روى درياى اژه، زنان و دختران گريخته از دستان گرگهاى باندهاى اسلامى در شاخ افريقا، مهاجران افغانستانى اسير دست جمهورى اسلامى ايران،  تا سرنوشت دپيورتيهاى  كرد عراق؛ از دست و پنجه نرم كردن دستجات راسيستى شهرستانهاى دورافتاده شمال سوئد و تا حق پناهندگى  جوانان آزديخواه دانشگاههاى ايران و دهها موضوع مشابه در دستور همدردى، چاره جويى و شور و تلاش واحدهاى اين سازمان بوده است.

امروز در اجلاس خود براى نگاهى به سال گذشته و برنامه ريزى؛  سال آينده اى را پيش رو داريم كه بنظر ميرسد به همان دشوارى ها همراه باشد. اجازه بدهيد در ابتداى نشست خود بپا خيزيم و به احترام همه تلاش انسانها براى کسب زندگى شايسته و بهتر براى خود و عزيزانشان، به احترام همه کسانى که در اين بهبوهه جان خود را از کف داده اند، به احترام همه انسانهايى که از چه فردى و چه سازمانيافته از همبستگى و دفاع از انسانيت فروگذار نکرده اند کلاه احترام از سر بربگيريم و يک دقيقه سکوت نماييم....

ــــــــــــــــــــــ

صبح روز شنبه  ٢٣ ماه مى و با اين مقدمات، کنفرانس سالانه سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئد  در محل دفتر سازمان در شهر استکهلم کار خود را آغاز نمود. در اين اجلاس مسئولين و نمايندگان واحدهاى سازمان در شهرهاى مختلف سوئد از جمله استکهلم، گوتنبرگ، بودن، لولئو، کيرونا، لينشوپينگ و وستروس و بعلاوه مهيمانان و علاقمندان شرکت داشتند. بروال معمول گزارش از چگونگى فعاليتها و بعلاوه پلاتفرم دوره بعدى و همچنين گزارش و برنامه ريزى مالى بطور کتبى در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفته بود. نمايندگان و شرکت کنندگان در چند بخش به بررسى و اظهار نظر در مورد کارکرد تاکنونى و وظايف آتى پرداختند. پيام دبير بين المللى سازمان بيمرز، سعيد آرمان در اجلاس قرائت گرديد.

در بخش پايانى پلاتفرم فعاليتها و اولويتهاى سال آينده و همچنين ضوابط مالى سازمان بيمرز بتصويب رسيد. باتفاق آراء شرکت کنندگان مصطفى رشيدى بعنوان دبير سازمان بيمرز در سوئد انتخاب گرديد که بنوبه خود دبيرخانه سازمان را معرفى خواهد نمود.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئد

٢٧ ماه مى ٢٠٠٧

_____________________

ضميمه: سند کنفرانس مربوط به ارزيابى از فعاليت گذشته و پلاتفرم سال آينده