بازگشت به صفحه اول

Demonstration mot rasism - 6 juni

عليه راسيسم، عليه خارجى ستيزى، براى مبارزه مشترك در راه زندگى شايسته!

تظاهرات گسترده در استكهلم، ششم ماه ژوئن

ششم ماه ژوئن روز ملى سوئد نام گذارى شده است. چنين روزى از هر خاصيت ديگرى برخوردار باشد، هر كس هر دليلى براى جشن در اين روز داشته باشد؛ اما بهر جهت اين مناسبتى براى جلو راندن احساسات ناسيوناليستى است. چنين روزى باد به بيرقهاى دستجات نازيستى ميافتد، و جمعيت مهاجر به موضوع اثبات برتريهاى مد نظر اين دستجات در برترى خونى و نژادى و ملى حضرات تبديل ميگردد. اين داستان همه روزهاى ملى و داستان همه دستجات ملى ـ نازيستى است. نازيسم، خارجى ستيزى يك مساله بسيار مبرم و فورى فضاى سياسى جامعه سوئد است. به سرعتى خيره كننده اين جريانات افكار عمومى را به نفع خود شكل ميدهند و فضاى سياسى را تحت الشعاع قرار داده اند. محور اصلى تبليغات و پلاتفرم سياسى اين جريانات چيزى جز خارجى سيتزى نيست. از هزار تريبون ميگويند: خارجى ها خيابانها، منازل، كارخانه هاى ما را اشغال كرده اند، خرج روى دستمان گذاشته اند، هويت و فرهنگ و زنان ما را به خطر انداخته اند ـ بيرونشان كنيد!!

 

پشتوانه موجوديت دستجات نازيستى فقط يك آژيتاسيون احمقانه نيست. اين دستجات با نمايشات و مزاحمتهاى خيابانى، تهديد و خشونت نازيستى نيز مشخص ميشوند. همه جا دست درازى هاى اين دستجات بيشتر و بيشتر محسوس است. در مقابل نازيسم بايد محكم ايستاد. نمونه هاى خوبى از ايستادگى عليه نازيستها را جريانات سياسى و مردم در شهر گوتنبرگ بنمايش درآورده اند.

 

با ابتكار حزب سوسياليست عدالتخواه و در همكارى مجموعه اى از جريانات چپ و مدافع حقوق پناهندگى از كشورهاى متعدد تظاهرات گسترده اى در روز ششم ژوئن تدارك ديده شده است. در ميان فراخوان دهندگان از جمله نام سنديكاليستها، حزب سوسياليست، حزب سوسياليست عدالتخواه، دفاع از حقوق پناهجويان غير قانونى، سازمانهاى پناهندگى از اتيوپى و پرو و از جريانات ايرانى انجمن حق زن، كميته همبستگى كارگران ايران و سوئد و همچنين سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز ديده ميشود. آفيش تظاهرات ضميمه است.

 

 شعارهاى اين تظاهرات  به شرح زير است:

  • دست راسيستها از خيابانهاى شهر كوتاه!

  • راسيستها را از اتنخابات پارلمان اروپا بيرون بياندازيد!

  • مرزها را بسوى پناهجويان باز كنيد!

  • مبارزه مشترك براى اشتغال و رفاه!

 

تظاهرات، سخنرانى و راه پيمايى عليه نازيسم  در روز ملى سوئد در استكهلم

زمان: شنبه ٦ ژانويه از ساعت 13

مكان: Mariatorget  در منطقه جنوبى شهر، T-bana station: Mariatorget

 

همه مردم آزاديخواه شهر را به شركت و همراهى با اكسيون دعوت مينماييم.

 

واحد استكهلم از سازمان سراسرى پناهدگان ايرانى ـ بيمرز

٤ ژوئن٢٠٠٩

www.flykting.se

تماس محمود محمدزاده ـ تلفن : 0736228726