بازگشت به صفحه اول

En ny lokalförening i Kiruna - 20 tal Iranska och Afghanska flyktingar i första mötet

دفتر سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى  در شهر Kiruna  در شمال سوئد تاسيس شد

٢٢ آپريل ٢٠٠٩ با حضور ٢٢ نفر از پناهندگان ايرانى و افغانى و همچنين با حضور غفور عباس نژاد از دبير خانه مرکزى ، واحد بيمرز شهر کيروناى سوئد تاسيس شد.

اولين اجلاس اين تشکل به سخنرانى و اظهار نظر در مورد چگونگى فعاليت و برنامه ريزى آتى اختصاص يافت. حاضرين در نشست بطور فعال در اين مورد به بحث و مشورت پرداختند. در اين جلسه به اتفاق آرا سياستها و روشهاى ناظر بر بيمرز مورد تصويب و تاييد شرکت کنندگان قرار گرفت. واحد تازه تاسيس شده در چهارچوب سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئِد فعاليت خود را به پيش خواهد برد.

در پايان اين نشست يک کميته ۵ نفرى جهت رسيدگى به کارهاى آتى واحد پناهندگى انتخاب شد. در اطلاعيه بعدى، يعنى بعد از اولين نشست کميته اجرايى و تقسيم کارها، اسامى اعضاى کميته و مسئول واحد جهت تماس به اطلاع عموم خواهد رسيد.

کميته اجرايى  دفتر سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ، شهر کيرونا

٢٣ آپريل ٢٠٠٩

 

____________

___________