بازگشت به صفحه اول

Stolt och stora demonstrationer i Göteborg, Boden och Stockholm 26 februari: Mot avvisningar, för Asylrätten

اکسيون سراسرى  و بزرگ در شهرهاى گوتنبرگ، استکهلم و بودن

عليه سياست پناهندگى دولت سوئد: اخراجها را متوقف کنيد!

روز ٢٦ فوريه اکسيونهاى بزرگ عليه سياستهاى ضد پناهندگى دولت سوئِد در شهرهاى گوتنبرگ، استکهلم و بودن با موفقيت برگزار گرديد. اين اکسيونها توانست صدها نفر از مدافعين حقوق انسانى و حقوق پناهندگى و بعلاوه خود پناهجويان را گرد آؤرد. در اين اکسيونها سخنرانان متعدد حول سياست اخراج زورگويانه پناهجويان پشت به بحث پرداختند. دولت سوئد را محکوم نمودند و اين اکسيونها مجالى بود که چاره جويى در مقابل حمله اداره مهاجرت مورد توجه قرار بگيرد. رهگذر تماس با جريانات گوناگون، بيش از يک ماه تلاش براى بسيج حول اين اکسيون فرصتى بود که بتوان پيوندها و همکارى هاى قابل اعتماد و خوش بينانه اى را بوجود آورد. تعداد زياد شرکت کنندگان، تعداد جرياناتى که در ليست فراخوان قرار گرفتند، سخنرانان و شعارها و فضاى پرشور اکسيونها گوياى يک حکم بود و آن اينکه: ما ميتوانيم جلوى سياست اخراج را سد ببنديم و اينکار را خواهيم کرد.

گوتنبرگ:  تجمع ميدان Brunnsparken از همان دقايق اول به يک اجتماع باشکوه پانصد نفره تبديل گرديد. دهها باندرول و پلاکارد مختلف و با آرم سازمانهاى گوناگون پناهندگى فضاى همبستگى و اتحاد را دامن ميزد. در اين تجمع نمايندگان ليست فراخوان دهندگان يکى پس از ديگرى پشت ميکروفون قرار گرفتند. سياستهاى ضد پناهندگى و شکار و اخراج پناهجويان بشدت محکوم شد. فراخوان اتحاد و آمادگى براى خنثى کردن تعرض اداره مهاجرت طنين انداز بود. از جانب سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى، توفيق محمدى سخنرانى کرد و سپس در ليست سخنرانان حزب چپ، حزب سوسياليست عدالتخواه، Ingen Människa är illegal، دانش آموزان سوسياليست، فدراسيون پناهندگان عراقى ديده ميشد.  پس از يکساعت صف تظاهر کنندگان بالغ بر ششصد نفر خيابانهاى مرکزى شهر را با صفوف منظم و طولانى با باندرولها و با تکرار شعار به سمت Götaplatsen   طى نمودند.

استکهلم: تجمع از ساعت سه و نيم بعدازظهر در مقابل ساختمان مجلس ـ Mynttorget آغاز گرديد. در اين اکسيون بيش از ٢۵٠ نفر حضور داشتند.  نماينده پارلمانى حزب محيط زيست ـ  Bodil Ceballos نخستين سخنران بود که بر عليه دولت راست حاکم سخن راند و از اخراج پناهندگان به عراق و افغانستان جنگ زده و ايران تحت حاکميت سرکوب جمهورى اسلامى ابراز انزجار نمود. خانم Anita Doracio نيز پشت ميکروفون قرار گرفت و از سياست اخراجها ابراز انزجار نمود. دو جوان بنام Moa و Love  از جريان Ingen Människa är illegal با سخنرانى پرشور در حمايت از جامعه انسانى باز و بعلاوه آمادگى براى اقدامات گوناگون عليه اخراجها کل فضا را گرم نمودند. Mattias از حزب Rättvisepartiet از لزوم يک کمپ بهم پيوسته در سراسر سوئد سخن راند. مصطفى رشيدى و بابان عثمان از سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى و فدراسيون پناهندگان عراقى سخنرانان ديگر مراسم بودند و بلاخره Kalle Larsson چهره محبوب دفاع از حقوق پناهجويان از حزب چپ بر لزوم يک مبارزه جدى عليه سياست ضد پناهندگى و بر عليه فضاى راسيستى موجود در سياست سوئد تاکيد داشت. اين اکسيون پس از يکساعت و نيم بکار خود پايان داد.

بودن:  از ظهر روز پنج شنبه با تجمع بيش از صد نفر تجمع اعتراضى در مرکز شهر کار خود را آغاز کرد. فضاى کل اکسيون با باندرولهاى متعدد عليه اخراجها، و در دفاع از پناهندگان پوشانده شده بود. غفور عباس نژاد از سازمان سراسرى پناهندگان سخنران اول بود که سياستهاى ضد پناهندگى و متعاقب آن فضاى راسيستى را مورد حمله قرار داد. به گفته او اين اخراجها منجر به زندگى مخفى پناهجويان شده و يک فاجعه انسانى را بدنبال خواهد داشت که مسئوليت مستقيم ان بر عهده دولت سوئد خواهد بود. سخنرانان ديگر از حزب  سوسيال دمکرات، حزب چپ، حزب سوسياليست عدالتخواه و مرکز حمايت از زنان Tjejjouren بودند. در ادامه اعتراض صف اکسيون در خيابانهاى شهر دست به تظاهرات زدند و در طول راه تا محل اداره مهاجرت، عليه سياستهاى ضد پناهندگى و براى توفق فورى اخراجها فرياد زده شد.

ــــــــــــــــــــ

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در ادامه کمپين "عليه اخراجها، براى حق پناهندگى" همچنان براى بسيج هر چه بيشتر پناهجويان و براى ايجاد صف هرچه متحدتر و سازمان يافته ترى از جريانات مختلف دفاع از حقوق پناهندگان تلاش خواهد کرد. موفقيت بزرگ اکسيون سراسرى ٢٦ فوريه مايه غرور و افتخار ماست.

دبيرخانه سازمان سراسرى پناهندگان ـ بيمرز در سوئد

٢٧ فوريه ٢٠٠٩

www.flykting.se

گزارشات و عکسهاى بيشتر را در صفحه سوئدى همين سايت ديدن نماييد