بازگشت به صفحه اول

Demonstration i Boden mot utvisningen av asylssökande

اکسيون اعتراضى در شهر "بودن" بر عليه سياست ضد پناهندگى

روز شنبه ٤ آپريل ساعت ١٣ در مرکز شهر بودن

تداوم سياست اخراجها توسط دولت و اداره مهاجرت سوئد تعداد هر چه بيشترى از پناهجويان را در برميگيرد. پناهجويان دسته دسته توسط پليس و ماموران اداره مهاجرت با توسل به تهديد، دستگيرى و با زور مشمول اجراى اين سياست ميگردند. اين پناهجويان به کشورهايى بازگردانده ميشوند که در آنها جنگ، ناامنى و شرايط زندگى غير قابل قبول حکم ميراند، عراق، افغانستان، ايران، ليبى، سومالى و ازبکستان از آن جمله هستند.

بحران اقتصادى جارى بهانه تازه ترى را بدست حکومت دست راستى حاکم بر سوئد داده است که با تمسک به بهانه کمبود شغل و بودجه حمله به پناهجويان را توجيه کند. همه خوب ميدانند که اين يک حمله به همه کارگران و مردم زحمتکش سوئدى الاصل هم ميباشد. وقت آنستکه که علاوه بر ايستادگى در مقابل سياستهاى ضد پناهندگى در عين حال همه ما و همه مردم آگاه و انساندوست دست در دست هم در دفاع از حقوق بديهى و پايه اى از جمله دفاع از بيمه بيکارى، امکانات درمانى، امکانات تحصيلى کودکان دست بکار شويم. اين تنها شانس همگى ما در دفاع از حقوق انسانى در اين جامعه است.

با همين سياست، روز چهارم ماه آپريل ٢٠٠٩ در شهر "بودن" در شمال سوئد اکسيون اعتراضى برگزار خواهد گرديد. شبکه پناهندگى منطقه شمال سوئد،  که از جمله سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در آن شرکت دارد، فراخوان دهنده اين اکسيون ميباشد.

زمان: شنبه چهارم ماه آپريل، ساعت ١٣

مکان: ميدان مرکزى شهر بودن ـ Medborgartorget

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ واحد شمال سوئد

٢٨ مارس ٢٠٠٩

تماس: غفور عباس نژاد 0762732186