بازگشت به صفحه اول

Demonstration, 28 mars: Stoppa deportationerna - för asylrätten

تظاهرات اعتراضى در استکهلم: عليه اخراجها، براى حق پناهندگى

www.aktionmotdeportation.se

شنبه ٢٨ مارس، ساعت ١٤ در ميدان Mynttorget

عليه اداره مهاجرت سوئد ـ عليه اخراجها:

اکسيون اعتراضى در دفاع از حق پناهندگى در شهر استکهلم

سياست اخراج دست جمعى و گسترده پناهجويان توسط اداره مهاجرت سوئد کماکان ادامه دارد. سالها زندگى و کار در اين کشور، وضعيت نابسامان و خطرناک کشورى که از آن زمانى گريخته اند، و نتايج اجتناب ناپذير غير انسانى ناشى از يک زندگى مخفى؛ هيچ کدام جلودار دولت و اداره مهاجرت سوئد نيست. هنوز نيست. در مقابل اين سياست به يک صف اعتراضى گسترده و قدرتمند مورد نياز است.

از جانب تعدادى از سازمانها و نهادهاى مدافع حقوق پناهجويى فراخوان مشترکى براى يک اکسيون اعتراضى گسترده در استکهلم و چند شهر ديگر منتشر گشته است. "شبکه اقدام عليه ديپورتها" در صدد است با ايجاد همکارى تعداد هر چه بيشترى از نهادهاى مختلف و با يک اکسيون بزرگ افکار عمومى را وسيعا تحت تاثير قرار دهد و تعداد هر چه بيشتر از شهروندان را در دفاع از حقوق انسانى پناهجويان بسيج نمايد. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى با همه امکانات خود از اين اقدام حمايت ميکند و در آن شريک است.

اکسيون اعتراضى با شعار: توقف فورى اخراجها، آزادى پناهجويان دستگير شده و حق پناهندگى!

شنبه ٢٨ مارس در محل Mynttorget، مقابل ساختمان مجلس

اجتماع از ساعت ١٤ و سپس راهپيمايى به سمت Medborgarplatsen

براى اطلاعات بيشتر از سايت زير ديدن کنيد:

www.aktionmotdeportation.se 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز

١٦ مارس ٢٠٠٩

تماس: محمود محمدزاده              0736228726

www.flykting.se