بازگشت به صفحه اول

Skandal i Hällbyanstalten - Guantanamo för asylsökande

رسوايى براى پليس و زندان سوئِد: گوانتانامو براى پناهجويان؟

اين تازه آغاز راه است.

نحوه رفتار با يک پناهجوى اخراجى در زندان سوئد به موضوع جنجال آميز و رسوايى براى اداره مهاجرت، پليس و سيستم زندانهاى پليس تبديل شده است. در مقايسه با زندانهاى گوانتانامو اغراق زيادى در ميان نيست.

گزارش دو نفر از نگهبانان زندان Hällbyanstalten در شهر اسکيلستونا Eskilstuna در سوئد پرده از رفتار بشدت غير انسانى عليه يک زندانى برداشت. زندانى مربوطه يک پناهجوى اهل کشور ليبى است. از دو هفته پيش بنا به دستور اداره مهاجرت اين پناهجو توسط پليس دستگير شده است تا با زور از سوئد اخراج گردد. اطلاعات نگهبانان زندان گوياى يک صحنه تراژديک و غير قابل تصور است. اين فرد در طول اين دو هفته در سلول انفرادى نگه دارى شده است، در تمام مدت دستبند حمل ميکند و بعلاوه دستهاى او به کمرش بسته شده است.  به اين فرد پوشک  پوشانده شده است که در شبانه روز فقط يکبار عوض ميشود. فرد پناهجو در روز دوشنبه در حالى به سفارت ليبى در استکهلم برده شده که در تمام مدت طول سفر، بمدت پنج ساعت علاوه بر دستبندها چشمهاى او بسته بوده و در داخل سفارت يک کيسه روى تمام سر او پوشانده شده است.

مسئولين زندان در توضيح رفتار خود اظهار ميدارند که فرد مزبور مقاومت بخرج داده و با خشونت با زندانبانان رفتار کرده است. وى گويا حتى غذا و مدفوع خود را به سمت نگهبانان پرتاب کرده است. در توضيح درز کرده از زندان فاش شده است که بمدت دو هفته اين فرد زندانى در مدفوع و ادار خود در غلطيده است. در يک عدم تعادل روانى آشکار با دستهاى آلوده به مدفوع تکه هاى نان را بدهان گذاشته است. مسئولين زندان در رابطه با وضعيت روحى آشکارا اسف آلود اين فرد اظهار ميدارند: حرکات اين فرد عامدانه است، او خود را به ديوانگى ميزند تا از اخراج نجات پيدا کند!

اولين بارقه هاى اين خبر با واکنش شديد صليب سرخ و بعلاوه تعداد بسيار زيادى از نهادها و سازمانهاى دفاع از حقوق انسان روبرو گرديد. اين رفتار با همه کنوانسيونهاى حقوق انسان و کنوانسيونهاى حقوق زندانيان مغاير است. ماجراى اين رسوايى هنوز در رسانه ها ادامه دارد، و تا همين جا قرار شده است که رفتار با اين زندانى مورد بازرسى قرار بگيرد.

پناهجوى مزبور سال ٢٠٠۵ از ليبى به سوئد آمده و در مدت سه سال تقاضانامه وى توسط اداره مهاجرت و دادگاههاى مربوطه رد شده است. پرونده وى به پليس ارجاع داده شده است و زندان وى بخشى از پروسه اخراج اجبارى وى بوده است که از قرار ميبايست روز چهارشنبه ٢٩ ژانويه به اجرا دربيايد.

تعداد پناهجويانى که در زندان و در انتظار اخراج اجبارى بسر ميبرند حدود صد نفر تخمين زده ميشود. اما کسانى که چنين سرنوشتى در انتظار آنهاست، تخمينا سر به پانزده هزار نفر ميزند. اداره مهاجرت و دولت سوئِد به همراه زندانها و پليس، خود را براى کشمکش جدى آماده کرده است. پول کافى اختصاص داده شده است، هواپيماهاى ويژه آماده است و قراردادهايشان را با کشورهاى مقصد از جمله عراق و پاکستان گذاشته اند. اداره مهاجرت اعلام کرده است که قاطع خواهد بود. اين بمعناى صحنه هاى مشابه در زندان Hällbyanstalten است. توجيهات اينها هم از حالا حاضر است: پناهجويان خود را به هر رفتارى ميزنند تا اخراج نشوند! گستاخى اين مقامات در مقابل خبر درز به اين معناست که دو هفته يک انسان ميتواند در مدفوع خود غرق شود و با دست بند در سلول انفرادى نگه دارى شود، دستش را به کمرش ببندند تا در هنگام راه رفتن بارها و بارها به کف زمين بتون زندان سقوط کند و و و ... آنوقت زندان و پليس و اداره مهاجرت خونسرد پروسه اخراج را تکميل کنند. راستى ديوانه کيست، زندانى يا زندانبان؟

اين تازه آغاز راه است. مثل هميشه، تهاجم اداره مهاجرت با موجى از مقاومت روبرو خواهد شد. تعداد بيشترى از انسانهايى که براى نجات از اخراج به جهنم کشور خود، دست به خاش و خاشاک خواهند برد، پيدا ميشوند. اين کشمکش ميتواند به انواع فجايع منجر گردد. بايد هوشيار و آماده بود.

نميتوان منتظر بود و ديد که اداره مهاجرت و پليس کجا ترمزها را خواهند کشيد. نميتوان منتظر شد که پناهجويان از ترس اخراج و در تنهايى خود به دشوارى هاى روحى در غلطتند. بايد هوشيار بود که پناهجويان از فرط استيصال راههايى را انتخاب نکنند که بخود و خانواده خود آسيب وارد آورند. بايد اعتراض کرد، بايد حق پناهندگى را مطالبه کرد، بايد افکار عمومى را بخود جلب نمود و بايد باور کرده که ميتوان اداره مهاجرت را عقب راند.

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز کمپين گسترده اى را با عنوان "عليه اخراجها، براى حق پناهندگى" اعلام نموده است. اين کمپين هم اکنون در شهرهاى گوتنبرگ، استکهلم و بودن در جريان است. از همه پناهجويان و همه انسانهاى دفاع از حقوق انسانى را به مشارکت و همراهى  و تقويت اين کمپين اعتراضى جلب ميکنيم.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز رفتار مسئولان زندان و همه مسئولان اين رفتار رسوا و هم توجيهات آنها را محکوم ميکند. اداره مهاجرت سوئِد و سياست اخراج اين اداره مسئول مستقيم عواقب اين سياست است.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئد

٢٩ ژانويه ٢٠٠٩