بازگشت به صفحه اول

Fyra timmar dragkamp mot polisen mot avvisnings operation på Kållared

 گزارشى از واحد گوتنبرگ:

چهار ساعت جنگ گریز با پلیس مسلح برای جلوگیری از دیپورت پناهجویان عراقی

 ساعت ١١  شب روز چهرشنبه از طریق sms مطلع شدیم  که دولت سوئد و اداره مهاجرت قصد دیپورت دهها پناهجویان عراقی از بازداشتگاه اداره مهاجرت در Kållered  به بغداد را دارد. ساعت چهار بامداد روز پنج شنبه حدود چهل نفر از فعالين Ingen illegal، Rättvisepartiet و سازمان سراسرى پناهندگان و تعدادى از مردم آزاديخواه راه بازداشتگاه را در پيش گرفتيم. پليس نيروى زيادى را براى عمليات ديپورت پناهجويان زندانى بسيج کرده بود. تجمع تظاهر کنندگان بلافاصله و در نزديکى بازداشتگاه مورد محاصره واحدهاى متعدد پليس قرار گرفت. کشمکش با پليس به خشونت انجاميد و در يک مورد پليس صف تظاهر کنندگان را مستقيما به استفاده از اسلحه کمرى خود تهديد نمود. پس از يکساعت محاصره و کشمکش واحدهاى پليس سعى کردند که اتوبوس حامل پناهجويان دستگير شده را از ميان  تظاهر کنندگان عبور دهند. مقاومت مخالفين بالا گرفت و تعدادى جلوى اتوبوسها روى جاده خوابيدند. واحدهاى پليس با خشونت بسيار ناچار شدند که تک تک معترضين را از سر راه اتوبوس دور نمايند.

 

ساعت شش و نيم صبح و بدنبال بيش از دو ساعت پليس موفق به شکستن صف تظاهر کنندگان گرديد. اما اينبار اعتراض و کشمکش به سالن فرودگاه انتقال يافت. در مسير راه واحدهاى پليس اتوموبيل حامل تظاهر کنندگان را متوقف و به بهانه هاى مختلف از جمله کنترل الکل و امثالهم سعى در کشتن وقت کردند. با اينحال همزمان با اخراج پناهجويان در سالن فرودگاه Landvetter  فرياد شعارهاى اعتراضى بالا گرفت. صفوف ما بمدت دو ساعت در داخل فرودگاه برای مردم از طریق بلندگو در مورد این کار غیر انسانی دولت و پلیس سوئد سخنرانی کرده    و از مسافرین درخواست کمک کرده که مانع این دیپورتها شوند . تمامی فرودگاه مملو از ماشینهای پلیس و افراد مسلح پلیس بود و پس از چند ساعت کشمکش تنها با تکيه به واحدهاى متعدد پليس و زور و خشونت موفق گشتند که پناهجويان اخراجى را از دست معترضين خارج کرده و ديپورت نمايند.

 

آمادگى پليس و اداره مهاجرت بسيار گسترده و بى سابقه بود. با مخفى کارى کامل، همه امکانات آماده شده بود، نيروى زيادى از واحدهاى پليس با آماده باش کامل در محل حضور داشتند، از اتوبوس تا هواپيماى اختصاصى آماده شده بود، در مسير حرکت و در داخل اتوبوس پناهجويان را دستبند زده شده بود و شايعات گوياى اين بود که براى جلوگيرى از پرخاش و مقاومت از چند روز قبل غذاى پنهاجويان با مواد آرامبخش آلوده بوده است.

 

صحنه بازداشتگاه Kållered دقيقا همان چيزى بود که از مدتها قبل اداره مهاجرت وعده آنرا داده بود و تدارکش را چيده بودند. پناهجويان اخراجى را واحدهاى پليس از مدتها قبل به انحا مختلف "شکار" کرده و تحت مراقبتهاى شديد امنيتى نگهدارى نموده بودند. روز قبلتر حدود بيست پناهجوى ديگر از نقاط مختلف به بازداشتگاه شهر گوتنبرگ منتقل شدند. هواپيما و پليس کافى براى حمل زندانيان از بازداشتگاه تا درون هواپيما و تمام مسير تا بغداد بسيج شده بود. سوت آغاز کشمکش واقعى روز گذشته از شهر ما بصدا درآمد.

 

صف مقاومت و اعتراض روز و شب سخت و پر کشمکشى را پشت سر گذاشت.. تجمع چهل، پنجاه نفر در فاصله چند ساعت کوتاه نشانه احساس مسئوليت و روحيه بالاى رزمندگى تظاهر کنندگان بود. شور و سرسختى ميان صف تظاهرکنندگان بسختى قابل توصيف است. هيچ چيز باندازه  فيلم تهيه شده نميتواند  گوياى کشمکش حاد ما باشد. اعتراض روز چهارشنبه گوياى اين بود که بايد صفوف خود را براى مقابله با اخراجها هر چه بيشتر آماده کنيم و متشکل سازيم.

 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – واحد گوتنبرگ

سیوان رضایی

چهارشنبه ١٢ فوريه ٢٠٠٩

                   

لينک فيلم ويدئو از اعتراضات:

http://www.youtube.com/watch?v=6fSjtSuWe4A&feature=channel_page

لينک اخبار روزنامه ها:

http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=2630046

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=476203