بازگشت به صفحه اول

Kampanj "Mot avvisningar, För asylrätten", sex månader av protester, möte, praktiska hjälp till asylsökande och opinionbildning

طرح کمپين "عليه اخراجها، براى حق پناهندگى"

Mot avvisningarna, För asylrätten!

اهداف: هدف کمپين حمايت از پناهجويان در مقابل موج جديد سياستهاى ضد پناهندگى در سوئِد است. بطور مشخص تمرکز ما روى "جلوگيرى از اخراجها" خواهد بود و در عين حال روى حق پناهندگى تاکيد ميگذاريم. پناهجويان ايرانى موضوع اصلى فعاليت ماست. اما اين سياست ضد پناهندگى بيش از هر چيز نوک تيز حمله خود را روى پناهجويان عراقى و افغانستانى دارد. ما هم بايد هر سه دسته پناهجويان را در کمپين خود بگنجانيم. اين بمعناى پوشش تبليغاتى کامل روى اتفاقات مربوط به پناهجويان ايرانى، افغانستانى و عراقى است. در عين حال جستجوى همکارى مستقيم با نهادهاى ديگر اهميت ويژه اى پيدا خواهد کرد.

دامنه پوشش و زمان بندى: 

کمپين از ژانويه تا آخر ماه مه سال ٢٠٠٩ ادامه مييابد. اين کمپين اساسا سه شهر گوتنبرگ، استکهلم و بودن را در برميگيرد. نقاط جديدتر را هم سعى خواهيم کرد به دامنه فعاليت خود بيافزاييم.

زمينه کار کمپين:

ما با يک سال جديد با فشارهاى گسترده عليه پناهجويان روبرو هستيم. مولفه هاى متعدد را ميتوان نام برد.

 • مهاجرت رسما سال ٢٠٠٩ را سال اخراج دهها هزار پناهجو اعلام نموده است.

 • در عين حال انواع قراردادههاى ضد پناهندگى در سراسر اروپاى مشترک امضا شده است که همگى فشار شديدتر روى پناهجويان و پس زدن آنها را بدنبال خواهد داشت.

 • جنبه مهمى از مقررات تازه پناهندگى بر اساس قرارداد شغلى، خالى کردن زير پاى پناهندگى سياسى ـ انسانى است. اين مساله در مورد پناهجويان ايرانى مورد بهره بردارى شديد اداره مهاجرت قرار خواهد گرفت. در عين حال، همين مساله حسابگرى و محافظه کارى  گسترده در ميان پناهجويان ايرانى را تشديد خواهد کرد. تعداد بيشترى از پناهجويان ايرانى نيز پيدا خواهند شد که ترجيح بدهند بجاى دفاع از حق پناهندگى دنبال "قرارداد کار" راه بيافتند.

 • اوضاع اقتصادى بحرانى و بيکارى متعاقب آن طبعا ميدان را براى افکار ضد پناهندگى بازتر خواهد کرد. جريانات راسيستى از قبل هم در حال پيشرفت قابل توجه در افکار عمومى سوئد بوده اند. در عين حال کم کم به انتخابات دور بعدى پارلمان نزديک ميگرديم. در چنين زمينه اى احزاب پارلمانى بجاى سياستهاى دفاع از پناهندگى بيشتر در مسابقات "کنترل بر مهاجرين و پناهندگان" شريک ميگردند. هم اکنون اکثريت بزرگ احزاب با سياست پناهندگى فعلى کاملا موافقت دارند. در چنين فضايى، چه در افکار عمومى و چه در پارلمان رفتن روى شعار "امنستى" راه بجايى نميبرد.

باز هم زمينه کار کمپين:

 اما در عين حال فاکتورهاى متعددى هم هست که به نفع يک تحرک پناهندگى و افق موفقيت حکم ميدهد.

·         حقيقت خود گوياست. تداوم سرکوب جمهورى اسلامى از يک طرف و جهنم جنگ و ويرانى و حکومت جريانات اسلامى در عراق و افغانستان بزرگترين عامل پس زدن سياستهاى جديد ضد پناهندگى در سوئد است.

·         افکار عمومى برگ برنده ماست. در عين حال ميتوان بخشهايى از پارلمان را نيز حتى از طريق افکار عمومى به نفع امر پناهجويان معطوف نمود.

خطوط فعاليتهاى کمپين: 

 1. پيکتها: اين امر يکى از مهمترين جنبه فعاليت کمپين خواهد بود. هر پيکت اوراق تبليغى را توزيع ميکند و طومار جمعاورى ميکند. مسايل پناهندگى، افشاى جمهورى اسلامى، عليه راسيسم از جمله مفاد دايمى موضوع اوراق تبليغى خواهد بود.

 2. جلسه با احزاب پارلمانى و سازمانهاى مربوط به دفاع از امور پناهندگان از جمله صليب سرخ: اين جلسات در شهرهاى مختلف بايد بطور جداگانه در دستور قرار بگيرد.

 3. تظاهرات و تجمع: ما دو نوبت تظاهرات را بطور مشخص از ابتدا مد نظر داريم، موارد بعدى را بايد در سطح شهرها مورد بررسى قرار داد.

  1. اکسيون همزمان توسط همه واحدهاى شهرى در آخرين پنج شنبه ماه فوريه

  2. در پايان کمپين و در حوالى اواخر ماه مى.

 4. خبر رسانى و پوشش خبرى فعال در مورد مسايل و اتفاقات پناهندگى: هدف اينستکه بطور حساس همه اخبار جمعاورى شود، و از طريق راديوها و رسانه هاى ديگر به اطلاع عموم برسد. دامنه فعاليت ما طبعا نبايد فقط به جنبه تبليغاتى صرف محدود بماند. ما بدنبال بسيج افکار عموم هستيم. انتشار بيانيه ها و درافتادن رو در رو با اداره مهاجرت يکى از روشهاى کار ما خواهد بود.

 5. ارايه خدمات معين به پناهجويان براى در افتادن با مشکلات پيشارو: هر واحد شهرى بايد بر اساس لوکال و يا امکانات تلاش کند که کانالهاى کمکهاى معنوى، ادارى، قضايى، دارويى، و حتى امکان فرار از بازداشتگاه و غيره را فراهم نمايد.

 6. تماس مداوم با ساير نهادهاى دفاع از حقوق پناهجويان.

تمرکزهاى تبليغى کمپين:

 • کمپين ما بايد اکيدا از حالت جلب ترحم و دلسوزى براى پناهجويان پرهيز کند. کمپين ما افشاگرانه و حق طلبانه و تعرضى بايد باشد. ما با افشاى واقعيات مربوط به کشورهاى ايران، عراق و افغانستان بايد سياستمداران و اداره مهاجرت را چوبکارى کنيم و خجالت بدهيم.

 • کمپين ما رو به پناهجويان بايد تعرضى باشد. بايد فراخوان حرکت داد. روحيات تک روى و حسابگرانه را بايد سرزنش کرد. بايد مسئوليت در قبال سرنوشت مشترک را مداوما تکرار کرد.

 • کمپين ما بايد عليه راسيسم و راسيستها خيلى شجاعانه و صريح باشد. سازمان ما با نقد عميقى که به ناسيوناليسم ايرانى دارد، راحت تر ميتواند عليه دستجات راسيستى دربيافتد. با  اينکار، ما در کسب همبستگى در ميان بخش بزرگى از جامعه موفق تر خواهيم بود.

 • کمپين ما بايد بطور برجسته ضد جمهورى اسلامى باشد. اين برگ برنده ما است. اما در عين حال بايد جا را براى فعاليتهاى متنوع ديگر باز بگذاريم.

 • دفاع از حق پناهندگى براى زنان عليه قوانين ارتجاعى شرعى اسلامى يکى از گره گاههاى اصلى تبليغى ما بايد باشد.

نيروى ما در اجراى کمپين:

پر واضح است، اما لازم به تاکيد دارد، که جريانات متعدد ديگر در دفاع از پناهجويان فعال هستند. نه آنها معطل ما هستند و نه ضرورتى دارد که ما معطل کسى باقى بمانيم. ما به اندازه توان خود دست بکار کمپين ميشويم. در عين حال براى ايجاد همکارى در هر سطح ممکن نهايت تلاش خود را خواهيم کرد. شبکه Asylrörelse  در گوتنبرگ از مهمترين شبکه هاى همکارى ماست. در عين حال جلب خود پناهجويان و همشهريان انساندوست به فعاليتهاى خود به همين اندازه اهميت دارد. ما بايد بتوانيم نيرو جلب کنيم و براى هر کس که براى کمک کردن به امر پناهجويان دست همت به سمت ما دراز ميکند، جا داشته باشيم. به همين دليل در تبليغات خود صراحتا به مردم بگوييم به چه نوع کمکى نياز داريم و دست کمک دراز کنيم.

مسئوليت کمپين:

در سطح سراسرى طبعا دبيرخانه سازمان در سوئِد و در هر شهر مسئولين واحدها مسئوليت پيشبرد کار را بعهده خواهند داشت. واحدهاى شهرى در جلسات منظم اعضا و دوستان سازمان را در برنامه ريزى، پيشبرد کارها و در  گزارشدهى از نتايج فعاليتها شريک و مطلع ميسازند.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئد

مصطفى رشيدى

دهم  ژانويه ٢٠٠٩

www.flykting.se

______________________________________

تماس: دبيرخانه مرکزى ifr_s@yahoo.com

واحد استکهلم:  محمود محمدزاده                    0736228726

واحد گوتنبرگ:  توفيق محمدى                          0737671428

واحد بودن:       غفور عباس نژاد                      0762732186