بازگشت به صفحه اول

Gemensam demonstration i Stockholm, Göteborg och Boden 26 februari

عليه سياست پناهندگى دولت سوئد: اخراجها را متوفف کنيد!

اکسيون سراسرى در شهرهاى گوتنبرگ، استکهلم و بودن

دولت و اداره مهاجرت در سوئد براى اخراج دهها هزار پناهجو در طى سال ٢٠٠٩ برنامه ريزى کرده اند. اين سياست اساسا پناهجويان گريخته از افغانستان، عراق و ايران را در بر ميگيرد. بخش اصلى اين پناهجويان سالهاى سال را در اين کشور کار کرده و زندگى خود را با همه دشوارى ها چرخانده اند. کم نيستند کودکان همين پناهجويان که زبان سوئدى را بهتر از هر زبان ديگر آموخته اند. دولت سوئد بخوبى ميداند که اخراج اين پناهجويان بمثابه کندن و بدور انداختن بخش مهمى از زندگى اين انسانهاست. سياستهاى ضد پناهندگى باندازه کافى زندگى را به اين آدمها به اندازه کافى تلخ کرده است، اما با اين وجود، با چنگ و دندان بزرگ و کوچک اين خانواده ها در ساختن مامنى تازه خون دل خورده اند. اين انسانها از زن و مرد و کودک براى برسميت شناخته شدن بعنوان يک شهروند  شايسته در اين جامعه  از هيچ چيز فروگذار نکرده اند. اداره مهاجرت سوئد خود بيش از هر کس به کنه دروغ بزرگ خود مبنى بر امنيت افغانستان و ايران و عراق واقف است. اين اداره بخوبى ميداند که جز با زور نميتواند اين انسانها را به دام نيستى پرتاب کند. اخراج اين پناهجويان غير انسانى است، زورگويانه است و بايد متوقف گردد.

 

براى جلوگيرى از اخراج پناهجويان بايد به ميدان آمد. نيروها و جريانات مخالف اين سياست و وجدان انسانى در اين جامعه بطور گسترده وجود دارد. اين نيرو بايد قدم بجلو بگذارد و صحنه اصلى افکار عمومى را به قُرق خود درآورد. با همين نيت سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد اکسيون سراسرى و همزمان توسط واحدهاى خود در شهرهاى گوتنبرگ، استکهلم و بودن را تدارک ديده است. اين اکسيونها بخشى از کمپين گسترده تر در همين جهت ميباشد.

 

از همه نهادها و جريانات دفاع از پناهندگان و از همه شهروندان انساندوست براى تقويت اين اکسيونها دعوت بعمل مياوريم. بيش از هر کس، دفاع از حق پناهندگى، امر خود پناهجويان بايد باشد. اين اکسيونها ابزارى در دست پناهجويان ايرانى، افغانستانى و عراقى براى سد بستن در مقابل اداره مهاجرت و دولت سوئد ميباشد.

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئد

پانزدهم ژانويه ٢٠٠٩

______________

 

اکسيون سراسرى در سوئد: عليه اخراجها، براى حق پناهندگى!

پنج شنبه ٢٦ فوريه ٢٠٠٩

گوتنبرگ: Brunnstorget

استکهلم: Mynttorget

بودن: Medborgartorget

 

 

تماس: دبيرخانه مرکزى ifr_s@yahoo.com

واحد استکهلم:  محمود محمدزاده                    0736228726

واحد گوتنبرگ:  توفيق محمدى                          0737671428

واحد بودن:       غفور عباس نژاد                      0762732186