بازگشت به صفحه اول

Årets svensk, Anita dorazio: Rätt person, rätt val och på en rätt tidspukt

زنده باد آنيتا دوراسيو!

     

شهروند نمونه سال در سوئِد، يک چهره آشنا در عرصه پناهندگى

قد بلند و موهاى  سفيد ـ نقره اى، وى را در هر جمعى از دور متمايز ميکند. اما بيشتر از هر چيز مهربانى و انساندوستى عميق  که در صدا و برخوردش موج ميزند از او انسانى ميسازد که در ذهن نقش ميبندد.  در ميان حرکتهاى دفاع و حمايت از پناهندگان و از جمله در ميان پناهندگان ايرانى آنيتا دوراسيو ـ Anita Dorazioـ يک چهره آشنا و محبوب است. از طرف مجله "فوکوس" و در گزينش سالانه مشهور اين مجله معتبر سياسى ـ اجتماعى امسال آنيتا دوراسيو بعنوان شهروند نمونه سال ٢٠٠٨ انتخاب شد. مثل هميشه حاصل اين گزينش در مطبوعات و افکار عمومى مورد توجه وسيع قرار گرفت، و همگى متفق القول اين انتخاب را درست و مناسب ارزيابى نمودند. براى اين زن هفتاد و دو ساله  "مادر  ترزا"  از جمله عناوينى است که بکار گرفته ميشود. بيش از چهل سال فعاليت مداوم در دفاع از پناهندگان در سوئِد، محبوبيت و اعتبار و جوايز متعدد ديگرى را در ستايش انساندوستى اش براى او بهمراه داشته است.

دو مشخصه اصلى در فعاليت آنيتا دوراسيو مورد تاکيد است: يکى توانايى برجسته در بسيج افکار عمومى و دومى  پيگيرى براى اقدامات و نتايج کنکرت. تلفيق پيگيرانه اين دو است که پايه موفقيتها و محبوبيت وى را فراهم آورده است. جنبه ديگر که از وى سرمشق ميسازد، کار متشکل است. شمار سازمانها و نهادهايى که خود او مبتکر ايجاد و يا در فعاليت با آنها بوده است، بسيار هستند. بقول خود او "من همواره يک عنکبوت در شبکه گسترده اى از فعالين و انسانهاى دلسوز بوده ام".  هم اکنون او سخنگوى چند نهاد محلى و سراسرى دفاع از حقوق پناهجويان و در عين حال چرخاننده يک درمانگاه براى خدمات مجانى به پناهجويان غير قانونى است.

 انتخاب آنيتا دوراسيو در زمانى صورت ميگيرد که سياست پناهندگى سوئِد در بدترين دوره هاى خود سير ميکند. کمربندها از هر طرف سفت تر ميشود، اخراج پناهجويان با خشونت و اجبار ابعاد بيسابقه يافته است، هزاران نفر ديگر در نوبت ايستاده اند. بحران موجود اقتصادى افکار عمومى را براى افکار ضد پناهندگى و جريانات راسيستى هموار کرده است. خود آنيتا، از اين جايزه و فرصت بعنوان تريبون تازه ترى در همان مسير شناخته شده خود حداکثر بهره را برده است. ترجمه دقيق در عنوان جايزه "سوئِدى سال" است. او در پاتک خود به اين عنوان ميگويد:" من بعنوان يک سوئِِدى از کشور خود بخاطر رفتارى که با پناهجويان دارد شرمگين هستم". او با تاکيد بر موقعيت و مخاطرات امروز فراخوان روشنى دارد: به دستها و فعالين و حمايت بسيار بيشترى نياز هست. بايد آستينها را بالا زد. شبکه هاى همکارى را تقويت کرد.

بقول خود او: "قلب و انگيزه من در نزد چپ و وجدانم در نزد مارکس است".

تجربه آشنايى و کار  با اينگونه انسانها جزو زيباييهاى نادر زندگى است. عميقترين  آرزوهاى تندرستى و موفقيتهاى بيشتر کمترين دين ما به آنيتا دوراسيو است.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئِد

١٣ دسامبر ٢٠٠٨