بازگشت به صفحه اول

Männskliga rättigheter 60 år, möte med FN:s Stockholm föreningen

  

سازمان ملل ، شصتمين سالگرد صدور بيانيه حقوق بشر و نگاهى به مورد ايران

(فعاليتهاى سازمان پناهندگان ايرانى ـ استکهلم)

با نزديک شدن دهم دسامبر و به مناسبت شصتمين سالگرد صدور بيانيه حقوق بشر برنامه هاى گسترده اى  در دستور کار نهادها و ارگانهاى گوناگون قرار ميگيرد. در اين نشستها و فعاليتها،  وضعيت کنونى زندگى انسانها و چگونگى دسترسى آنها به پايه اى ترين حقوق خود به بحث و تبادل نظر گذاشته ميشود.

 

  نهاد آموزشى ـ فرهنگى SENSUS، در همکارى مشترک با سازمان پناهندگان ايرانى در شهر استکهلم ميزبان چهار جلسه بحث و تبادل نظر خواهد بود. تا کنون سخنگويان سازمان صليب سرخ و سازمان عفو بين الملل ـ امنستى  در استکهلم  سخنران و ميهمان  اين جلسات بوده اند.  سه شنبه نهم ماه دسامبر نوبت جلسه با مسئول دفتر سازمان ملل  در شهر استکهلم است. 

 

 در فضاى چنين موضوعات و اجتماعاتى  طبعا جمهورى اسلامى، بعنوان شناخته شده ترين سمبل سرکوب و نقض لجام گسيخته حقوق شهروندان جامعه ايران جاى برجسته اى را اشغال ميکند. مبارزه مردم ايران و چگونگى حمايت از اين مبارزات از اجزاى طبيعى اين تجمعات بايد باشد. اين تجمعات براى ما فرصتى است که مبارزه براى خلاصى از نکبت جمهورى اسلامى را جلوى صحنه برانيم.

 

زمان: سه شنبه ٩ دسامبر ، ساعت ١٨ تا ٢٠

مکان:     Medborgarplatsen

سخنران ميهمان:  Maria Appelblom معاون دفتر سازمان ملل در شهر استکهلم

 

قهوه و ميوه براى شرکت کنندگان موجود خواهد بود.  

 

براى اطلاعات بيشتر و شرکت در جلسه با محمود محمد زاده تماس بگيريد:

تلفن: 0736228726

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

اول دسامبر  ٢٠٠٨

www.flykting.se