بازگشت به صفحه اول

Stort solidaritets möte och fest stämning på IFR:s lokal i Stockholm

جشن همبستگى بزرگ در محل دفتر سازمان در استکهلم

I samarbete med :   och  

جشن همبستگى در محل دفتر سازمان در Nidarosgatan 12 به يک تجمع بزرگ و شاد تبديل گشت. بيش از هفتاد نفر در اين جشن و از جمله بخاطر شراکت در شادى موفقيت هيبت نودينيان و خانواده او در کسب اجازه اقامت، شرکت جستند. هيبت از مسئولين سازمان و همسر و دختر او از اعضاى سازمان در شهر استکهلم هستند.

ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ