بازگشت به صفحه اول

En värdefull och kul insats för papperlösa: Rätt till Vård Festivalen - Häng med!

فستيوال: خدمات درمانى براى پناهجويان غير قانونى

جامعه سوئد از يک لکه ننگ، يک لکه سياه بر وجدان انسانى خود رنج ميبرد. اينرا اتحاديه پزشکان و کارکنان درمانى اين جامعه، اتحاديه اکادميسينها، سازمانهاى معتبر دفاع از حقوق انسان از جمله سازمان عفو بين الملل ميگويند. با صداى بلند ميگويند و سالهاست آنرا ميگويند. مطابق قوانين رسمى انسانهاى فاقد اجازه اقامت قانونى در کشور از حق درمان و استفاده از خدمات پزشکى برخوردار نيستند. دقيقتر اينستکه کارکنان بيمارستانها بجز در موارد اورژانس مجاز نيستند که خدمات درمانى ديگرى را در اختيار اين مراجعين قرار بدهند. بعلاوه اينکه خدمات احتمالى ارائه شده شامل سوبسيدهاى معمولى دولتى نميگردد. مراجعه کننده بايد قيمت بسيار بالاترى را براى خدمات اورژانس بپردازد. اين پديده که سالهاست مورد اعتراض مجامع بين المللى و داخلى قرار گرفته است، غير انسانى است، تبعيض آلود است، خطرناک است و عواقب سختى جسمى و روحى  را براى بيمار بهمراه دارد. لکه سياه اين پديده نيازى به استدلال ندارد. اما دولت و اداره مهاجرت ارايه خدمات درمانى مناسب را مساوى کمک به ادامه اقامت غير قانونى افراد مورد نظر ارزيابى ميکند و تا کنون گردن به تغيير اين قانون نگذاشته است.

مخالفت و اعتراض با اين لکه ننگ وسيعا جريان داشته و دارد. اتحاديه پزشکان و کارکنان درمانى رسما از همه اعضاى خود خواسته است که از قانون و مقررات سرپيچى کنند و از وجدان و موازين اخلاقى پزشکى ـ انسانى خود تبعيت نمايند. همين راه را بسيارى از انسانها و نهادها در پيش گرفته اند و چندين سازمان و شبکه ارائه خدمات درمانى براى پناهجويان در حال کار است. اعتراضات گوناگون کارى است که اين نهادها همواره مشغول آن بوده اند. از جمله فسيتوالى تحت نام "فسيتوال حق درمان" در شهرهاى گوتنبرگ و استکهلم براى هفته بعد سازمان داده شده است.

اين دعوتى است براى حمايت از يک اعتراض برحق، حمايت از همبستگى ذيقيمت، و در عين حال چند ساعت لذت از موزيک و هنر و رقص.

استکهلم:          ٢٧ نوامبر

                      در محل Debaser Medis از ساعت ١٩ تا نيمه شب

گوتنبرگ:          ٢۵ نوامبر

                      در محل Sticky Fingers  از ساعت ١٩

براى اطلاعات بيشتر، قيمت بليطها و شرايط سنى و غيره از سايت www.ratttillvard.se ديدن کنيد.

اين فسيتوالها از جانب نهادهاى سرشناس دفاع از حقوق پناهندگى و انسانى در سوئد و از جمله سازمان عفو بين الملل، اتحاديه سراسرى پزشکان سازمان يافته است. علاوه بر هدف مبارزاتى و اعتراضى در عين حال درآمد احتمالى اين فستيوال براى کمکهاى عملى به پناهجويان و خدمات درمانى به آنها اختصاص يافته است.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئد

١٩ نوامبر ٢٠٠٨