بازگشت به صفحه اول

Möte om 60 årsdagen av mänskliga rättigheter

سازمان امنستى، شصتمين سالگرد صدور بيانيه حقوق بشر و نگاهى به مورد ايران

(فعاليتهاى سازمان پناهندگان ايرانى ـ استکهلم)

    

با نزديک شدن دهم دسامبر و به مناسبت شصتمين سالگرد صدور بيانيه حقوق بشر برنامه هاى گسترده اى  در دستور کار نهادها و ارگانهاى گوناگون قرار ميگيرد. در اين نشستها و فعاليتها،  وضعيت کنونى زندگى انسانها و چگونگى دسترسى آنها به پايه اى ترين حقوق خود به بحث و تبادل نظر گذاشته ميشود.

 

  نهاد آموزشى ـ فرهنگى SENSUS، در همکارى مشترک با سازمان پناهندگان ايرانى در شهر استکهلم ميزبان چهار جلسه بحث و تبادل نظر خواهد بود. سخنگويان سازمان صليب سرخ، سازمان امنستى و سازمان ملل در استکهلم  سخنران و ميهمان  اين جلسات خواهند بود.  دوشنبه آينده نوبت جلسه با مسئول نهاد امنستى ـ Amnesty International ـ    در استکهلم است. 

 

 در فضاى چنين موضوعات و اجتماعاتى  طبعا جمهورى اسلامى، بعنوان شناخته شده ترين سمبل سرکوب و نقض لجام گسيخته حقوق شهروندان جامعه ايران جاى برجسته اى را اشغال ميکند. مبارزه مردم ايران و چگونگى حمايت از اين مبارزات از اجزاى طبيعى اين تجمعات بايد باشد. اين تجمعات براى ما فرصتى است که مبارزه براى خلاصى از نکبت جمهورى اسلامى را جلوى صحنه برانيم.

 

زمان: دوشنبه ٢٧ اکتبر

مکان:     Medborgarplatsen

سخنران ميهمان:  Caroline Selanderمسئول اجرايى سازمان امنستى در استکهلم

ساعت ١٨ تا ٢٠

 

 

براى اطلاعات بيشتر و شرکت در جلسه با محمود محمد زاده تماس بگيريد:

تلفن: 0736228726

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

بيستم اکتبر ٢٠٠٨

 

www.flykting.se