بازگشت به صفحه اول

Stockholmsektionens ordförande är avvisningshotade

در دفاع از حق پناهندگى رعنا کريم زاده

رعنا کريمزاده پنج سال پيش به همراه دو دختر خود از ايران گريخت. سه سال اخير را در کشور سوئد براى اجازه اقامت تلاش کرد. پس از پاسخ منفى قبل تر از جانب اداره مهاجرت، هفته قبل دادگاه مخصوص اداره مهاجرت  نيز درخواست وى را رد کردند. اکنون زندگى رعنا و خانواده او در معرض  فروپاشى قرار گرفته است. پاسخهاى تاکنونى راه اميد چندانى را جلوى رو قرار نميدهند. تنها چاره اعتراض آنچنان قوى است که ادارات مربوطه را وادار به تجديد نظر کند.

رعنا کريم زاده در دو سال اخير مسئول واحد استکهلم سازمان پناهندگان ايرانى بوده است. او چهره شناخته شده در اعتراضات عليه جمهورى اسلامى است.  او چهره فعال سالها اعتراض در دفاع از حقوق پناهجويان در سوئد بوده و از فعالين شناخته شده در دفاع از حقوق زنان عليه قوانين و فرهنگ و سرکوب مذهبى و اسلامى است. تصميم اداره مهاجرت براى رد صلاحيت پناهندگى وى تنها به معناى بازى کردن با جان رعنا است. اداره مهاجرت بايد چنين فکرى را از سر بيرون کند.

رعنا کريم زاده سرپرستى دو دختر ١۵ و ده ساله خود را نيز بعهده دارد. در طى اين چند سال با کار و فرسودگى و با کمترين برخوردارى از خدمات اداره مهاجرت تلاش نموده است که زندگى امنى را براى کودکان خود فراهم آورد. پاسخ منفى اداره مهاجرت تعرض بيرحمانه به سالها درس و مدرسه، تعرض بيرحمانه به دنياى دوستى و علقه ها، و تعرض بيرحمانه به پايه هاى روحى و روانى اين دو دختر است. چنين بى مسئوليتى را نبايد پذيرفت.

اين سرنوشت منحصر به خانواده رعنا کريم زاده نيست. صدها پناهجو و خانواده و کودکان ديگر هستند که از جهنم جمهورى اسلامى گريخته اند و  سالهاى سال را در زندگى غير قانونى و غير قابل قبول سپرى ميکنند. فعالين سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى وظيفه خود ميداند که در دفاع از رعنا و خانواده او همه توان خود را بکار بگيرند. اين حرکت در عين حال دفاع از همه پناهجويان مخفى در مقابل قوانين ضد انسانى و ضد پناهندگى در سوئد هم هست.

از همه فعالين دفاع از حقوق پناهندگى، از همه نهادها و جريانات سياسى عليه جمهورى اسلامى و در دفاع از حقوق زن ميخواهيم که ما را در حرکت اعتراضى خود، عليه سياستهاى ضد پناهندگى در سوئد، و در دفاع از زندگى و امنيت رعنا کريم زاده يارى رسانند.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئِد

دوم سپتامبر ٢٠٠٨