بازگشت به صفحه اول

Männskliga rättigheter 60 år, möte från SENSUS med samarbete med vår förening

شصتمين سالگرد صدور بيانيه حقوق بشر

(فعاليتهاى سازمان پناهندگان ايرانى ـ استکهلم)

            

با نزديک شدن دهم دسامبر و به مناسبت شصتمين سالگرد صدور بيانيه حقوق بشر برنامه هاى گسترده اى در دستور کار نهادها و ارگانهاى گوناگون قرار ميگيرد. در اين نشستها و فعاليتها،  وضعيت کنونى زندگى انسانها و چگونگى دسترسى آنها به پايه اى ترين حقوق خود به بحث و تبادل نظر گذاشته ميشود.

  نهاد آموزشى ـ فرهنگى SENSUS، در همکارى مشترک با سازمان پناهندگان ايرانى در شهر استکهلم ميزبان چهار جلسه بحث و تبادل نظر خواهد بود. سخنگويان سازمان صليب سرخ، سازمان امنستى و سازمان ملل در استکهلم  سخنران و ميهمان  اين جلسات خواهند بود.

 در فضاى چنين موضوعات و اجتماعاتى  طبعا جمهورى اسلامى، بعنوان شناخته شده ترين سمبل سرکوب و نقض لجام گسيخته حقوق شهروندان جامعه ايران جاى برجسته اى را اشغال ميکند. مبارزه مردم ايران و چگونگى حمايت از اين مبارزات از اجزاى طبيعى اين تجمعات بايد باشد. اين تجمعات براى ما فرصتى است که مبارزه براى خلاصى از نکبت جمهورى اسلامى را جلوى صحنه برانيم.

جلسه اول: پنج شنبه ٢۵ سپتامبر

بحث در مورد حقوق بشر و دلايل رشد جريانات افراطى

ساعت ١٨ تا ٢٠

جلسه دوم: دوشنبه ٢٧ اکتبر

بحث در مورد موقعيت حقوق بشر در دنياى امروز

سخنران ميهمان: مسئول اجرايى سازمان امنستى در استکهلم

ساعت ١٨ تا ٢٠

جلسه سوم: پنج شنبه ٢٧ نوامبر

پوشش حفاظتى از جانب بيانيه حقوق بشر

سخنران ميهمان: نماينده سازمان صليب سرخ

ساعت ١٨ تا ٢٠                                                                                                      

جلسه چهارم: يکشنبه ٧ دسامبر

آيا حقوق بشر شامل همه ميگردد؟

سخنران ميهمان: از دفتر سازمان ملل در استکهلم

ساعت ١١ تا ١٣:٣٠

براى رزرو جا، آدرس  و چگونگى شرکت در اين جلسات از سايتهاى زير ديدن کنيد

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

دهم سپتامبر ٢٠٠٨

www.sensus.se

www.flykting.se

 

Tel: 08-6155742

SENSUS: Irma Jakobsson

 براى رزرو جا لطفا يک هفته قبلتر  تماس بگيريد