بازگشت به صفحه اول

Bilder och rapport från stora demonstraionen på Mynttorg, 17 september

اکسيون بزرگ و قدرتمند عليه اداره مهاجرت سوئِد:

در حمايت از حق پناهندگى رعنا کريم زاده

ساعت ٣ بعدازظهر چهارشنبه ١٧ سپتامبر،  ميدان Mynttorget  ، مشرف به پارلمان سوئد محل تجمع بزرگ در اعتراض عليه تصميم اداره و دادگاه مهاجرت سوئد بود. اين اکسيون در حمايت از حق پناهندگى رعنا کريم زاده و دو دختر او صورت گرفت.

در اين اکسيون سارا محمد از نهاد "پلا و فاديمه را هرگز فراموش نکن"، Jacob Johnson نماينده پارلمانى حزب چپ از احزاب اپوزسيون، Désirée Pethrus-Engström نماينده پارلمان حزب دمکرات مسيحى از احزاب دولتى سخنرانى کردند. در اين سخنرانى ها وضعيت سياسى ايران و سرکوب آشکار و لجام گسيخته جمهورى اسلامى  و در ادامه، خطرات ناشى از اخراج پناهجويان فعال سياسى عليه رژيم حاکم بر ايران مورد تاکيد قرار گرفت. سخنرانان با توجه به فعاليتهاى سياسى رعنا کريم زاده اعتراض خود به تصميم اخراج وى را بيان داشته و همصدا با اکسيون اعتراضى خواهان برسميت شناخته شدن پناهندگى اين خانواده گرديدند. در قسمت ديگر اکسيون، سارا نخعى پيام حمايت فدراسيون پناهندگان ايرانى  از حق پناهندگى خانواده رعنا کريم زاده را به آگاهى اجتماع کنندگان رساند.

همکلاسى هاى تانيا، دختر پانزده ساله خانواده کريم زاده، سهم قابل توجهى از اکسيون را به خود اختصاص دادند. پلاکاردها با تيتر "تانيا را دوست ميداريم"، "بگذاريد تانيا بماند"، "اخراج تانيا را متوقف سازيد"، "رعنا را نجات دهيد" و "عدالت" ... گوياى حمايت گسترده و پرشور اين جوانان بود. از ميان اين همکلاسى ها سه نفر، Narin Luwam  و Periya در سخنرانى خويش از دوستى و پيوندهايشان با تانيا گفتند و تشويق شرکت کنندگان را برانگيختند.

 

در پايان اکسيون، شرکت کنندگان با پلاکاردها و با دادن شعار به سمت ساختمان دادگاه عالى سوئد ـ مرجعى که قرار است اين پرونده را مورد بازبينى قرار دهد ـ  راه پيمايى کردند. در تجمع کوتاه مقابل اين ساختمان و همزمان با شعارهاى "بگذاريد تانيا بماند"، طومار اعتراضى جمع آورى شده محتوى ١٤٠٠ امضا تسليم اين مرجع گرديد.

سخنگوى سازمان پناهندگان ايرانى در ميان سخنرانان اين اکسيون تاکيد کرد که اعتراض بر عليه رژيم اسلامى بخش لايتجزاى زندگى مردم ايران است. نفس اعتراض را اين رژيم توام با مخاطرات دهشتناکى کرده است. زندان و شکنجه بخشى از اين مخاطرات است. فرار راه چاره ديگرى در مقابل مردم معترض است. بسيارى از همين فراريان، در مهاجرت اعتراض خود را پى ميگيرند. سياستهاى ضد پناهندگى نبايد سنگ تازه اى را در مقابل اين اعتراضات برحق بياندازد. هيچ کس و هيچ قانون و مصلحتى نبايد اجازه داشته باشد يک پناهجوى معترض عليه جمهورى اسلامى را با ريسک دپورت به چنگال سرکوبگران رژيم روبرو کند. سازمان سراسرى پناهندگان پابپاى دفاع از حق پناهجويان در سازمان دادن اعتراضات گسترده تر عليه رژيم جمهورى اسلامى و افشاى جنايات آن تمام امکان خود را کماکان بکار خواهد گرفت.

 

اين اکسيون بخشى از يک کمپين گسترده در اعتراض به سياست پناهندگى دولت سوئد و مشخصا در دفاع از حق پناهندگى رعنا کريم زاده را تشکيل ميداد. دو روز قبل تر در ملاقات با مقامات  اداره مهاجرت و دادگاه عالى، نامه هاى اعتراضى تسليم آنها گشت. کماکان جمعاورى نامه هاى اعتراضى به دادگاه عالى ادامه خواهد داشت و روز جمعه جشن بزرگ همبستگى، در محل دفتر سازمان در شهر استکهلم برگزار خواهد گرديد. با توجه به دوره جديدى از سختگيرى و سياستهاى ضد پناهندگى، فعاليت ما براى دفاع ازاين کمپين بطور فشرده ادامه خواهد داشت. تا همين جا  اين کمپين در ميان رسانه ها و افکار عمومى با توجه گسترده اى روبرو شده است.

 

نوشته مفصل و گويايى در مورد پرونده رعنا کريم زاده را از جمله در روزنامه پرتيراژ Dagens Nyheter در لينک زير ميتوان مطالعه کرد: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=829206

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى از حمايت و همبستگى همه شرکت کنندگان  در اکسيون صميمانه قدردانى ميکند.

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

هفده سپتامبر ٢٠٠٨

_________

___________

___________

_________

____________

______________

___________

__________

_________-

______________

____________

___________

___________