بازگشت به صفحه اول

Besök i Rosenbad och Kammarätten om avvisninghotade Rana och barnen

تلاش همکلاسى ها بر عليه اداره مهاجرت

تلاش همکلاسى ها بر عليه اداره مهاجرت

تلاش و اقدامات مختلف براى دفاع از حق اقامت و پناهندگى رعنا کريم زاده و دو دختر پانزده و ده ساله  او (تانيا و کيميا) همچنان ادامه دارد. در همين راستا، صبح روز دوشنبه پانزدهم سپتامبر، براى پنج نفر از همکلاسى هاى  "تانيا کريمزاده" صرف ملاقات با دو نفر از مقامات ادارات دست اندرکار پرونده پناهندگى گرديد.

در دو هفته اخير به همت همکلاسى ها بيش از پانصد نفر از شاگردان دو مدرسه منطقه  سکونت آنها در شمال شهر استکهلم ـ Husby ـ طومارى را در دفاع حق پناهندگى خانواده تهيه ديده بودند.  ملاقاتهاى کوتاه براى تسليم اين طومارها به مقامات ذيربط از قبل ترتيب داده شده بود. اين جمع پنج نفره (Clarice و Narin وTania و Ilse و Mitra)ساعت ١٠ صبح در سالن انتظار ساختمان نخست وزيرى، از معاونين وزير مهاجرت، آقاى Andreas Ollinen   را ملاقات نموند. سپس ساعت يازده، در ساختمان دادگاه عالى سوئد، خانم Aud Sjökvist آنها را به حضور پذيرفت. در هر دو مورد جمع نوجوانان اقداماتشان در دفاع از حق پناهندگى همکلاسى خويش و خانواده وى را بيان نمودند. طومار تسليم مقامات گرديد، به سوالات مقامات مسئول پاسخ دادند و همزمان توضيحات مقامات در مورد سيستم قضايى و ادارى سوئد را شنيدند.

امروز را جمع پنج نفره از کلاس نهم مدرسه Talbakaskolan بجاى دروس عادى خود به امر مبارزه مشترک اجتماعى اختصاص دادند.  تلاش هم مدرسه اى هاى در دفاع از تانيا در طول هفته بخصوص با تدارک شرکت فعال در تظاهرات روز چهارشنبه آينده ادامه خواهد داشت. آخر هفته، روز جمعه، قرار است با يک جشن همبستگى مجموعه تلاشها و دوستى هاى اين چند هفته قدر گذاشته شود.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

پانزده سپتامبر ٢٠٠٨