بازگشت به صفحه اول

Manifestation till protest mot Migrationsverket, till stöd för Hoshang Makhdom

گزارش اکسيون اعتراضى در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم

روز هفدهم ماه جولاى بدعوت سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى اکسيون اعتراضى در مقابل ساختمان مرکزى اداره مهاجرت در شهر استکهلم برگزار گرديد. اين اجتماع در اعتراض به حکم اخراج پناهجوى سالخورده ايرانى، هوشنگ مخدوم فراخوان داده شده بود. هوشنگ مخدوم پس از سالها انتظار و پاسخهاى منفى مکرر، حکم اخراج خود را از اداره مهاجرت دريافت داشته است. او ٧٤ سال عمر دارد و از شش ماه پيش بر اثر سکته مغزى نيمه بدن وى فلج است.  اداره مهاجرت علارغم گزارشات پزشکان معالج مبنى بر ريسک مرگ بر اثر فشارهاى سفر طولانى اخراج و علارغم پيوندهاى خانوادگى و دلايل انسانى غير قابل انکار، همچنان بر تصميم خود پافشارى دارد.

در اکسيون اعتراضى روز پنج شنبه بعلاوه نهاد سرشناس دفاع از حقوق پناهجويان در شهر استکهلم، 

Asylkommittén ،  نقش فعالى را ايفا نمود. سخنرانان متعدد در اين اکسيون تصميم اداره مهاجرت را محکوم نمودند. چهره سرشناس دفاع از پناهجويان خانم Anita Dorazio و سعيده مخدوم، نماينده از انجمن نابينايان، و فعالين سازمان سراسرى پناهندگان از جمله سخنران بودند. نامه اعتراضى از طرف سازمان پناهندگان، Asylkommittén و همه شرکت کنندگان به مقامات اداره مهاجرت تسليم گرديد. در اين نامه تصميم غير انسانى اداره مربوطه مورد انتقاد قرار گرفته و خواسته شده بود که حق پناهندگى هوشنگ مخدوم برسميت شناخته شود.

اين اکسيون پس از يکساعت و نيم و با شعارهاى گرم حمايتى و بعلاوه با اعلام تصميم ادامه اعتراض تا لغو حکم اخراج هوشنگ مخدوم،  پايان يافت.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

١٧ جولاى ٢٠٠٨

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

روز قبلتر مسئولين سازمان در محل نگهدارى وى از هوشنگ مخدوم عيادت نمودند:

ـــــــــــــــــــ