بازگشت به صفحه اول

Mot utvisningsbeslut om 74 årige Hoshang

هوشنگ مختوم، ٧٤ ساله در معرض خطر اخراج

در مقابله با تصميم غير انسانى اداره مهاجرت

بعد از سه  سال سکونت در سوئد و در نزد خانواده دختر خويش، سعيده مخدوم ساکن منطقه Sundbyberg در استکهلم اکنون هوشنگ مخدوم در معرض خطر اخراج قرار گرفته است.

هوشنگ مخدوم بر اثر سکته مغزى فلج شده و تنها با کمک صندلى چرخدار و مراقبتهاى ويژه و دائمى در قادر به زندگى است. مطابق توصيه هاى پزشکان معالج، وى توانايى تحمل سفر هواپيما به سمت ايران را نخواهد داشت. اما اداره مهاجرت بر تصميم غير انسانى خود پافشارى دارد.

در ارتباط نزديک با فعالين سازمان پناهندگان در شهر استکهلم و گوتنبرگ، سعيده مخدوم فعاليت گسترده اى را بر عليه تصميم اداره مهاجرت آغاز کرده است. در قدم اول، هدف جلب حمايت افکار عمومى است و در اين راه موفقيتهاى سعيده چشمگير است. تا کنون در شهرهاى استکهلم و گوتنبرگ چندين راديوى فارسى زبان با سعيده گفتگو پخش نموده اند.  بعلاوه روزنامه هاى Metro و Mitt i نيز صفحات خود را بگزارشات مفصلى در مورد وضعيت هوشنگ اختصاص داده اند. تعداد زيادى از مردم به انحاى گوناگون عليه اداره مهاجرت تماس گرفته اند. Kalle Larson، نماينده پارلمانى حزب چپ و همينطور Anita Doracio فعال سرشناس حقوق پناهندگى در اين زمينه دخالتهاى ارزشمندى را انجام داده اند.

بدنبال اين اقدامات، و بنا به اظهار نظر رسمى مسئولين اداره مهاجرت در تماس با وکيل مربوطه عجالتا حکم اخراج هوشنگ مخدوم متوقف اعلام شده است. اين يک موفقيت مهم در سرنوشت اين پرونده است اما کماکان فعاليتهاى مشترک سعيده مخدوم و در همراهى با سازمان پناهندگان کماکان و تا لغو حکم اخراج هوشنگ مخدوم ادامه خواهد داشت.

اطلاعات بيشتر را ميتوانيد مستقيما از حسام منتظرى جويا گرديد: تلفن 0739655817

يک فراخوان!

از همه دوستان سازمان، از همه مردم و نهادها دعوت ميکنيم نامه هاى حمايتى خود را براى اداره مهاجرت ارسال نمايند. در اين نامه ها مشخصات زير، شامل نام و نام خانوادگى هوشنگ مخدوم و شماره پرونده وى نزد اداره مهاجرت لازم است قيد گردد.

Namn: Houshang Makhtoom

Beteckningsnummer: 9090469

________________________________________

______________________