بازگشت به صفحه اول

Tillfällig stopp för utvisningar: lättnad men måste fortsätta protestaktioner

توقف موقت اخراج پناهجويان عراقى

خوشحاليم، ولى تا لغو اخراج همه پناهجويان از پاى نمينشينيم

بدنبال تصميم دولت اردن مبنى بر ويزاى اجبارى براى همه شهروندان عراقى در عبور از مرزهاى آن كشور، اداره مهاجرت سوئد در اجراى احكام اخراج صدها پناهجو دچار مشكل گشته است. به همين دليل اداره مهاجرت اخراج پناهجويان عراقى را عجالتا متوقف ساخته است. هم اكنون پرونده قريب به هزار پناهجوى عراقى از جمله بسيارى كودك، جهت اجراى اخراج اجبارى در اختيار پليس قرار دارد. به اين ترتيب سايه خطر فورى اخراج از سر اين پناهجويان كم ميشود. اما اين بمعناى لغو اخراجها نيست. تصميم اداره مهاجرت البته نشانه فشارهاى وارده بر اين اداره و از جمله فشار ناشى از اكسيونهاى اعتراضى پناهجويان هست. اما هنوز بمعناى بسته شدن تمام دربها برروى اداره مهاجرت نيست. هر روز كه اخراجها متوقف گردد، بايد خوشحال بود. اما نبايد اسير خوش خيالى گرديد. سياست اخراج پناهجويان، مشخصا پناهجويان گريخته از افغانستان، عراق و ايران فعالانه در دستور اداره مهاجرت قرار گرفته است. در مقابل اين سياست در همين چند ماهه گذشته اكسيونهاى اعتراضى، ايجاد شبكه هاى همكارى ميان نهادهاى مدافع حقوق پناهجويان شكل گرفته است. فشار اين تحركات اعتراضى روى دولت سوئد محسوس بوده و پيامدهاى اميدوار كننده اى را نيز به همراه داشته است. در دو مورد در طول يك مدت كوتاه ماموريت پليس در دستگيرى و اخراج پناهجويان عراقى در شهر گوتنبرگ با باريكاد پر شور دهها نفر به شكست انجاميد. اكسيونهاى اعتراضى از لولئو تا استكهلم در بسيج همبستگى عمومى مردم نتايج خوبى را بهمراه داشته است. توقف موقت حكم اخراجها و براى بخش كوچكى از پناهجويان در خطر، از هدف و خواستهاى پايه اى ما بسيار دور است. بايد راه خود را ادامه دهيم. خواستهاى ما در شبكه پناهندگى ٢٠٠٨ كماكان بقوت خود باقيست:

• اخراج همه پناهجويان عراقى، افغانستانى و ايرانى بايد فورا متوقف گردد.

• توقف موقت اخراج نبايد صفوف اعتراضى ما را سست كند، نبايد گذاشت فشار را روى بخشهاى ديگر متمركز سازند.

• تمام كسانى كه موقتا اخراج نميشوند، نبايد دچار وضعيت معلق و در انتظار تصميم بعدى را پيدا كنند. تمام شرايط عادى زندگى از جمله مدرسه و اسكان و درمان و تامين مخارج آنها بايد فورا بحالت عادى درآيد.

 بايد متوجه بود كه سياست تازه دولت اردن و ويزاى اجبارى مشكلات اساسى و جدى را در مقابل هزاران پناهجوى فرارى از عراق بوجود آورده است. به اين ترتيب يك راه مهم امكان خروج و فرار بر روى شهروندان عراقى بسته شده است. تصور وضعيت دهها هزار آواره در شهرهاى اردن ابدا دشوار نيست. مسدود شدن اين كورسو در مقابل مردم اسير جهنم جنگ و ترور و دستجات اوباش و ارتجاعى اسلامى خود مايه نگرانى هاى تازه براى همه ما است. دفاع از حق پناهندگى براى گريختگان از عراق و افغانستان و ايران يك خواست برحق و وظيفه انسانى همه ماست. سازمان پناهندگان ايرانى ـ سوئد ٣٠ ماه آپريل ٢٠٠٨