بازگشت به صفحه اول

IFR - Sverige höll sitt årsmöte

پايان کنفرانس سازمان پناهندگان ايرانى ـ سوئد

 

روز شنبه ٢٤ ماه مه کنفرانس سالانه سازمان پناهندگان ايرانى ،  کنفرانس سالانه کشورى خود در سوئد را برگزار نمود. در اين نشست نمايندگان واحدهاى شهرى، اعضاى سازمان و بعلاوه ميهمانان شرکت داشتند. گزارش فعاليتهاى سال گذشته سازمان  مورد بحث و بررسى اجلاس قرار گرفت و همچنين  شرکت کنندگان در اجلاس پلاتفرم دور جديد فعاليتها و سخنگوى دور بعدى سازمان را با راى خود تعيين نمودند.

 

فعالين و مسئولان سازمان دلايل و شواهد بسيارى را در دست داشتند که  يک سال قبل خود را پرتلاش و موفق ارزيابى کنند. "ايران يک کشور ناامن براى اکثريت بزرگ شهروندان آن" سر فصل فعاليتهاى گسترده بر عليه سياستهاى ارتجاعى و سرکوبگرانه جمهورى اسلامى، در دفاع از زندگى و حرمت انسانهاى گريخته از آن جهنم و در مقابل انواع سياستهاى ضد پناهندگى در يکسال گذشته بوده است. دفاع از دانشجويان، کارگران، زنان، زندانيان سياسى در ايران؛ دفاع از حقوق پناهندگان افغانستانى در ايران، همراهى با پناهجويان عراقى و افغانى در سوئد؛ عليه راسيسم نسبت به مهاجرين و در عين حال عليه مليت پرستى کور وطنى ايرانى عليه ساير شهروندان جامعه؛ همراهى با اعتراضات ديگر بخشهاى جامعه عليه سياستهاى راست و ضدکارگرى از جمله در نمونه اخير دفاع از اعتصاب پرستاران؛ عليه سياستهاى نسبيت فرهنگى؛ ايجاد مراکز کمک و هميارى و دفاع از پناهجويان از جمله عرصه هاى ابراز وجود و تلاش و ابتکارفعالين  سازمان گشته اند.

 

فعاليتهاى تاکنونى اعتماد بنفس بيشتر و به همان درجه انتظارات بالاترى را در کنفرانس زنده ميساخت که فعاليتهاى گسترده و موثرترى را در پلاتفرم دور آتى خود بگنجانند. وضعيت سياسى ايران، کشمکش گسترده کارگران و مردم بر عليه سرکوب جمهورى اسلامى همچنان بعنوان  زمينه فعاليت هميشگى سازمان مورد تاکيد قرار گرفت. اين وضعيت کماکان هزاران هزار انسان را به فرار، فرار از زندان و سرکوب، فرار از فضاى خفقان، فرار در جستجوى يک زندگى قابل قبول خواهد کشاند. سياستهاى ضد پناهندگى رو به تعميق در کل اروپا چاره اى را پيش پاى پناهجويان بجز مبارزه و سرسختى در دفاع از زندگى و حقوق خود باقى نميگذارد. کل اين مسير ميدانى  است که سازمان پناهندگان بايد با هوشيارى و آمادگى نقش ايفا نمايد. بالاگرفتن فضاى ضد خارجيان در صحنه اجتماعى ـ سياسى سوئد، افزايش همدمى با جريانات اسلامى از جمله باز کردن هر چه بيشتر پاى مذهب و مشخصا اسلام در مدارس و عليه کودکان خارجى تبار، سياستهاى راست و تبعض آميز عليه خارجيان و ضرورت همراهى با جريانات چپ عليه سياستهاى راست در جامعه از جمله تاکيدات کنفرانس براى دور بعدى فعاليتها بود.

 

در بخش ويژه جلسه، توفيق محمدى از واحد شهرى گوتنبرگ، بعنوان فعال نمونه سازمان در سال گذشته انتخاب گرديد. در ميان کف زدن حضار و با يک سبد گل از وى و همه تلاشهاى نمونه وار وى در شناساندن سازمان و همچنين تلاش پيگير و پرشور او در پيگيرى مصوابات سازمانى قدردانى بعمل آمد.

 

پابپاى جلسات در محل دفتر سازمان فضاى جشن و شادى مشهود بود و در همين فضا و پس از نشستهاى متعدد کنفرانس به کار خود پايان داد. اين اجلاس مصطفى اسدپور را بعنوان دبير سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئد انتخاب نمود.

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئد

٢۵ مه ٢٠٠٨