بازگشت به صفحه اول

Låt oss vårda - axion från vårdstudenter och vårdpersonal

دانشجويان و پرسنل درمانى سوئد  در حمايت از پناهجويان

آكسيون اعتراضى سراسرى براى حق همگانى براى خدمات درمانى برابر

به ما اجازه بدهيد  مداوايشان كنيم!

اتحاديه جهانى دانشجويان پزشكى و درمانى در سراسر جهان روز پنجم آپريل را براى روز جهانى اعتراض عليه تبعيض در كشورهاى مختلف در ارايه خدمات درمانى به پناهجويان و همه ساكنين فاقد برگه هاى معتبر اقامت، تعيين نموده است. در پاسخ به اين فراخوان در  اين روز در شش شهر مختلف كشور سوئد تظاهرات اعتراضى برگزار خواهد شد. اتحاديه دانشجويان و همينطور پرسنل بخش درمانى فراخوان جهانى را در دايره كشور سوئد معتبر و قابل تعقيب ديده و مبتكر كمپين اعتراضى سراسرى شده اند.

 

قوانين موجود از كاركنان بخش درمانى سوئد ميطلبد كه از ارايه بخشهاى معينى از خدمات درمانى نسبت به پناهجويان وهمه كسانى كه از برگه هاى معتبر اسكان در سوئد برخوردار نيستند، اجتناب نمايند. مطابق اين مقررات نيازمندان به خدمات مربوط به بيمارى سرطان، خدمات مامايى و بيماريهاى روانى از دايره شمول مراقبتهاى پزشكى و درمانى محروم هستند. عليه اين شرايط مغاير با اصول پايه اى حقوق انسانى،  اتحاديه جهانى  دانشجويان پزشكى و درمانى از دو ماه پيش با يك طومار كمپين خود را آغاز نموده اند. در ليست امضا كنندگان و تا همين جا اسامى سخنگويان اتحاديه پزشكان، اتحاديه كاركنان درمانى و اتحاديه كاركنان بخش روان درمانى سوئد ديده ميشود.

در ادامه كمپين در شهرهاى استكهلم، گوتنبرگ، اپسالا، مالمو، لينشوپينك و يومئو اكسيونهاى اعتراضى  و تحت شعار مشترك "به ما اجازه دهيد درمانشان كنيم!" برگزار خواهد شد.

اين اكسيونها بايد با اشتياق و همراهى و حمايت گسترده همه شهروندان روبرو گردد. اين شعار و اجتماع و خواست بغايت زيبا و انسانى و برحق را بايد به گرمى حمايت و تشويق نمود.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى

سوم آپريل ٢٠٠٨

استكهلم: ساعت ١٤ در محل ميدان سرگل  Stockholm: Sergelstorg

گوتنبرگ: ساعت ١٧ ميدان "گوتا پلاتسن"   Göteborg: Göta platsen 

لينشوپينگ: ساعت ١١ و نيم ميدان بزرگ شهر Linköping: Stora torget 

اپسالا: ساعت ١٢ در ميدان بزرگ شهر Uppsala: Stora torget 

مالمو: ساعت ٩ صبح در محل ميدان "گوستاو آدولف" Malmö: Gustav Adolf torg 

يموئو: ساعت ١٢ در ميدان "رد هوس" Umeå: Rådhus torg 

اطلاعات بيشتر را از بيانيه مطبوعاتى كمپين ميتوانيد مطالعه نماييد:

http://www.snabber.se/files/vardforalla/pressmeddelande_ifmsa-sweden_080403.pdf