بازگشت به صفحه اول

Kamp för Naser:s rätt till att stanna

از فعاليتهاى سازمان سراسری پناهندگان بیمرز در مورد پرونده پناهندگی ناصر علیپناه

فعاليتها و اقدامات واحد گوتنبرگ سازمان سراسرى پناهندگان در مورد پرونده ناصر عليپناه كماكان ادامه دارد. در اين زمينه موفقيتهاى تازه اى كسب شده است. ناصر علی پناه پناهجوى ايرانى است كه علارغم هفت سال انتظار  طولانى تقاضاى پناهندگى او بارها رد شده و بار آخر در معرض اخراج قرار گرفته بود. همانطور که مطلع هستید از طرف واحد شهر گوتنبرگ سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز کمپینی برای دفاع از حق پناهندگی ناصر علیپناه در دستور کار ما قرار گرفت. همان موقع اعلام کردیم گفتیم اجازه نخواهیم داد ناصر را دیپورت کنند. هم اكنون و پس از سلسله اقدامات گوناگون پرونده تازه اى از تقاضاى اقامت وى باز شده است و كار فشرده اى براى كسب موفقيت در اين دور تازه در دستور كار مشترك سازمان پناهندگى و ناصر عليپناه قرار گرفته است.

 

کمپین از ماه نوامبر فعالیت خود را بر علیه تصمیم نادرست و غیرانسانی اداره مهاجرت شروع کرد. سعی کردیم که افکار عمومی  مردم سوئد و  همبستگی تعداد هر چه بیشتری از نهادها و سازمانهای سوئدی و ایرانی را و شهروندان انساندوست را در حمایت از ناصر علیپناه و خانواده اش جلب نماییم که خوشبختانه با پشتیبانی صميمانه و گسترده قرار گرفت. جمع اوری طومار اعتراضی، نامه های سرگشاده و اعتراضی از طرف احزاب، سازمانها، نهادها، شخصیتهای سوئدی و ایرانی علیه حکم اخراج ناصر به اداره مهاجرت و دولت سوئد روانه گردید.

 

هفته گذشته ناصر علیپناه امکان مصاحبه اولیه و مقدماتی عادی پناهجویی را پیدا کرده و بعد از آن در انتظار مصاحبه کامل می باشد. پرونده ناصر اکنون بمـثابه یک کیس عادی پناهجویی مجددآ بازگشایی شده و از حق وکیل نیز برخوردار است.

در اینجا لازم است برای موفقیتهای تا کنونی و به جریان افتادن پرونده وی که مدیون تلاش و مقاومتهای فردی ناصر و نیز کمک و پشتیبانی بیدریغ سازمانها، نهادها، شخصیتهای مختلف و مردم آزادیخواه انساندوست در این بخش تبریک گفته و تشکر شود. ولی تا زمان به سرانجام رسیدن و دستیابی به اقامت داێم این کمپین و تلاش ادامه خواهد داشت.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد گوتنبرگ

توفیق محمدی    0737671428

080406