بازگشت به صفحه اول

IFR-Sverige håller sitt årsmöte 2008

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد،  كنفرانس سراسرى كشورى خود را در تاريخ شنبه سوم ماه مى ٢٠٠٨ با شركت نمايندگان واحدهاى شهرى در شهر استكهلم برگزار ميكند.

واحدهاى شهرى اسناد و اطلاعات لازم را دريافت داشته اند. اسناد و مباحثات اين كنفرانس بتدريج در سايت سازمان منتشر ميگردد.