بازگشت به صفحه اول

Axion från läkarstudenter för papperslösas rätt till vård

 يك روز براى انسانيت و همبستگى

اكسيون دانشجويان پزشكى و پرسنل درمانى در دفاع از حق پناهجويان براى خدمات درمانى

كمپين  سراسرى دانشجويان و پرسنل درمانى سوئد با تظاهرات در شش شهر در روز شنبه پنجم آپريل برگزار گرديد. ابتكار اين كمپين را فدراسيون بين المللى  دانشجويان پزشكى  در دست داشت. هدف از اين حركت مقابله با مقرراتى است كه در كشورهاى مختلف دست پرسنل درمانى را براى ارائه خدمات پزشكى به پناهجويان و افراد فاقد برگه هاى معتبر اقامت ـ ساكنين غير قانونى و يا آنچه به اعتبار فعالين پناهندگى در سوئد Papperslösa خوانده ميشوند ـ ميبندد. اين اكسيونها، جلوه هاى  بسيار زيبا و انسانى را به شهرهاى دنيا، و از جمله شش شهر سوئد بخشيدند.

جنبه هاى بشدت غير انسانى در سياستهاى ضد پناهندگى موجود در جهان غير قابل چشم پوشى است. هم اكنون در دهها كشور جهان علاوه بر همه فشارهاى امنيتى و اقتصادى و اجتماعى، علاوه بر به گرو گرفتن نان سفره پناهجويان، بعلاوه  جمله سلامتى و درمان پناهجويان به گرو گرفته ميشود كه اين انسانها را وادار به خروج و بازگشت سازند. اين رفتار بشدت غير انسانى بسيار گسترده اعمال ميگردد. در همين زمينه دانشجويان پزشكى و پرسنل بخش درمانى در تظاهرات خود نمونه هاى مشخص در درمان مبتلايان به سرطان، بيماريهاى روانى و نيازمندان به مراقبتهاى مامايى را مورد توجه قرار دادند.

تظاهرات و اجتماعات برگزار شده، با رنگ و روى بشدت انسانى و راديكال و معترض مشخص ميشد. برگزار كنندگان و بخش مهمى از شركت كنندگان با روپوشهاى سفيد رنگ توجه را بيشتر بخود معطوف ميساخت. مخرج مشترك همه سخنرانى ها در حمله و انتقاد به رفتارهاى غير انسانى به پناهجويان، برجسته كردن نمونه ها، تاكيد به نياز واقعى ميان پناهجويان، عواقب يك زندگى پرمخاطره براى پناهجويان غير قانونى بود. پيام همه تظاهراتها و برگزار كنندگان در يك جمله ميشد خلاصه كرد: ما از اين قوانين تبعيت نكرده و نخواهيم كرد. وجدان انسانى و حرفه اى خود را زير پا نميگذاريم!

در شهرهاى استكهلم و گوتنبرگ واحدهاى سازمان پناهندگان در اين اكسيونها شركت داشتند. واحد گوتنبرگ با تماس قبلى در برگزارى خود اكسيون نقش  فعال بعهده گرفتند و به همين دليل با دعوت هيئت برگزار كننده، باندرول سازمان پناهندگى در كنار باندرول دانشجويان پزشكى در بخش اصلى اكسيون جا گرفت. توفيق محمدى، سخنگوى سازمان در شهر گوتنبرگ در جمع سخنرانان جا داشت و در پيام خود، از انسانيت و همبستگى نهفته در اين اكسيون تجليل كرد و تاكيد كرد كه تاكنون نيز پرسنل درمانى در سوئد با كمكهاى بيدريغ خود، سنبل و محمل انسانيت و اقدامات بسيار پرارزشى بوده اند.

يك روز بزرگ از انسانيت و همبستگى را به فراخوان دهندگان اين اكسيون و مبتكران كمپين مديون هستيم.

سازمان سراسرى پناهندگان در سوئد

هشتم آپريل ٢٠٠٨  

 

 

 

 

براى ديدن عكسهاى بيشتر كليك كنيد!