بازگشت به صفحه اول

På väg till ett nättverk mot utvisningar

مخاطرات تازه پيش پاى پناهجويان در سوئد

عليه اخراجها همصدا با پناهجويان عراقى و افغانستانى

تعرض دولت سوئِد براى اخراج پناهجويان و از جمله پناهجويان ايرانى بسيار جدى است. خطر دستگيرى و اخراجها در همين كوتاه خواب راحت را بر پناهجويان حرام كرده است. تا چند هفته پيش كمتر كسى زنگ خطر اخراج آنهم در مورد پناهجويان گريخته از عراق و افغانستان را جدى ميگرفت. الان و در همين دو هفته تعداد تظاهرات و اكسيونها با شركت همين پناهجويان چشمگير است و خود گوياى تغيير اوضاع در زندگى آنهاست. در مورد پناهجويان ايرانى هم وضعيت به همين وخامت است. پاسخهاى منفى و دستگيرى و اقدام براى اخراجها را همگى ميشنويم. بايد فكرى كرد. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى همه پناهجويان را فرا ميخواند كه ابعاد واقعى مخاطرات را با چشم باز ببينند، براى دفاع از زندگى خود آستين بالا بزنند، و مثل هميشه همبستگى و پافشارى بر سر حقوق انسانى تنها راه مقابل آنهاست. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد با هدف مقابله با تعرض اداره مهاجرت طرح ايجاد يك شبكه مبارزاتى در ميان جريانات و تشكلهاى مدافع حقوق پناهجويان را در دستور كار خود قرار داده است. نشستهاى اوليه در شهرهاى متعدد از جمله در گوتنبرگ، لولئو و بودن صورت گرفته است. اقدامات عملى مستقيم آن در تظاهرات روز ٢٩ فوريه در شهر "بودن" منتشر شده است. تعرض جديد عليه كدام پناهجويان متمركز است؟ در چند سال اخير كشورسوئد به مقصد موج بزرگى از پناهجويان افغانستانى و عراقى تبديل شده است. هم اكنون ماهانه چند هزار نفر تازه تر از پناهجويان و اكثرا از نقاط مختلف عراق خود را به سوئد ميرسانند. تعرض اداره مهاجرت مشخصا بر روى همين دو دسته متمركز است. البته پناهجويان ايرانى و بخشا از ساير كشورها نيز شامل اين حمله قرار ميگيرند. وجه اساسى سياست پناهندگى امروز دولت سوئد بر يك توافق ديپلماسى و سياسى با "دولتهاى" عراق و افغانستان استوار است. شرايط امنيتى شناخته شده در عراق و افغانستان اخراج دست جمعى پناهجويان به اين دو كشور را بسيار دشوار كرده است. بعلاوه نيمچه دولتهاى حاكم عملا براى پذيرش پناهجويان طفره رفته اند. براى حاكمين بخشهاى مختلف در عراق و افغانستان سرنوشت پناهجويان به برگه معامله بر سر منافع مختلف ديگر آنها تبديل شده است. تعرض جديد اداره مهاجرت گوياى پيشرفتهايى است كه در اين زد و بستهاى پشت پرده حاصل آمده ست. پابپاى پيشرفت در اين مذاكرات، بناگهان در ميان گنداب و ظلمت حاكم بر زندگى ميليونها انسان در عراق و افغانستان سياستمدارانى ظاهر ميشوند كه اظهار ميدارند: اوضاع چندان هم بد نيست، در بخشهاى بزرگ امنيت هست، زندگى و كار و مدرسه هست! در ميان جنگ و خون و بمب و رقابت دستجات باند سياهى بناگهان سر و كله موجوداتى پيدا ميشود كه به اسم دولتهاى مركزى مسئوليت شهروندان عزيز را عهده دار ميشوند! اين يك دهن كجى بيهمتا به شعور و وجدان و شرافت انسانى است. حاكمان فخيمه بر بخشهاى گوناگون عراق و افغانستان تكليفشان روشن است. اين سياست اما، براى دولت سوئد كه تا همينجا، سالها مامنى براى اين هزاران هزار انسان بوده است، يك سياست غير انسانى و يك گناه نابخشودنى است. حمله به پناهجويان افغانستانى بغايت بيشرمانه است. اين پناهجويان را در محل خانه، در خيابان و مدرسه دستگير ميكنند. دستگيرى ها مطابق برنامه پروازهاى هواپيمايى به كابل صورت ميگيرد. اين پناهجويان سر از بازداشتگاه درآورده و با ماموران ويژه با زور سوار هواپيما شده و در فرودگاه كابل به امان خدا رها ميشوند. لغو اعتبار پناهجويان باعث شده كه همه حمايتهاى ناچيز تاكنونى نيز حذف شده و كلا يك زندگى فلج گريبانگير اين خانواده ها گشته است. در مورد پناهجويان عراقى دارند طناب را بدور گردن اين پناهجويان سفت تر ميكنند. اين پناهجويان تحت فشار هر چه بيشترى براى خروج داوطبانه قرار گرفته اند. عدم تمديد اقامتهاى موقت تاكنونى، به گرو گرفتن كمك هزينه ها، به گرو گرفتن اجازه كار، پاسخهاى رد سريع و غير قابل شكايت بر روى درخواست اقامت پناهجويان همه و همه شرايط زندگى را بر اين انسانها هر دشوار تر ساخته است. همين اينكه امروزه اشتهاى بيشترى براى اعتراض در ميان پناهجويان عراقى ديده ميشود خود نشانه دشوارى واقعى در پيش پاى آنهاست. پناهجويان ايرانى قربانيان ديگر تعرض جديد اداره مهاجرت هستند. تعداد پناهجويان ايرانى افزايش چشمگيرى نداشته است اما سختگيرى هاى اداره مهاجرت، هزاران پناهجوى مخفى و نيمه مخفى تلنبار شده از سالها پاسخ منفى اداره مهاجرت بهر حال جمعيت قابل ملاحظه اى را براى حملات اداره مهاجرت جلوى دستشان قرار داده است. تعداد هر چه بيشترى از جوابهاى منفى به صندوقهاى پستى پناهجويان ميرسد. تعداد هر چي بيشترى به اداره پليس ارجاع داده ميشوند، تعداد دستگير شدگان به عزم اخراج، خود به يك زنگ خطر جدى تبديل شده است. توافقات احتمالى ميان دولت سوئد و دولت جمهورى اسلامى بر سر پناهجويان يك مخاطره جدى ديگر است كه بايد آنرا با چشم باز تعقيب كرد. فشار دولت سوئد براى اينكه دولت ايران پناهجويان بدون پاسپورت را تحويل بگيرد، از سابقه طولانى برخوردار است. در عين حال بهره جويى سفارت رژيم در استكهلم از اين برگه و دلقك بازى جناب سفير در "حمايت دولت متبوع از شهروندان ايرانى و البته مسلمان و وطن دوست" را بارها شاهد بوده ايم. دامنه اخراجها و تعرض اداره مهاجرت شامل پناهجويان از كشورهاى ديگر هم بوده است، مثلا در مورد پناهجويان از كشور سومالى. و نبايد فراموش كرد كه چاره جويى هاى اداره مهاجرت براى كنترل و كاهش دامنه پناهجويان وجوه ديگر و از جمله سختگيرى در مورد حق اقامت بدلايل خويشاوندى را هم شامل ميگردد كه همه اين موارد به موضوع بسيج اعتراضى فورى بر عليه اداره مهاجرت در چهارچوب كار ما مستقيما مربوط نيست. همصدا با پناهجويان عراقى و افغانستانى و با خواست توقف فورى اخراجها! Mot utvisningar, försvara asylrätten! همسرنوشتى عمومى تر بجاى خود، در كشمكش عاجل و امروز سرنوشت پناهجويان عراقى و افغانستانى و ايرانى بيش از هر وقت مستقيما بيكديگر گره خورده است. زمينه هاى مشترك براى مبارزه و خواستهاى ميان اين پناهجويان نياز به توضيح ندارد. مساله اينستكه بتوان نيروى هر چه بيشترى را حول خواستهاى مشترك و در مبارزه مشترك گرد هم آورد. اين شدنى است. سازمان سراسرى پناهندگان در همين مدت در راه ايجاد يك شبكه همكارى ميان تشكلهاى دفاع از حقوق پناهجويان را فعلانه در دستور خود گذاشته است. خواست فورى و بلافصل ما لغو فورى اخراجها است. بايد دولت و اداره مهاجرت فشار خود براى اخراج پناهجويان را متوقف سازد. عراق و افغانستان و ايران بايد كشورهاي ناامن براى شهروندان آن برسميت شناخته شوند. لغو اخراجها به معنى تمديد اجازه اقامت اين پناهجويان است. هيچ كس را نميتوان به جهنم حاكم بر جغرافياى عراق و افغانستان و ايران اخراج كرد. حق انسانى اين پناهجويان حكم ميكند كه از امنيت و تامين زندگى براى خود و كودكانشان برخوردار گردند. معامله بر سر سرنوشت اين پناهجويان قابل قبول نيست. "عفو عمومى" جوابگو نيست خواست عفو عمومى، يا همان Amnesti از خواستهاى شناخته شده در ميان اعتراضات پناهجويى است. هم اكنون جرياناتى هستند كه با اين شعار اعتراض خود را پيش ميبرند. ما خود خواهان اعطاى گسترده و بدون قيد و شرط و فورى براى همه پناهجويان گريخته از حكومتهاى سركوب و فقر هستيم و فعالانه براى اين حق مبارزه ميكنيم. اما اين شعار مناسب و فورى براى تعرض موجود و در شرايط حاضر نيست. قدرت بسيج آن محدود است و شرايط عملى براى موفقيت آن بسيار محدود ميباشد. به كرسى نشاندن چنين خواستى مستلزم يك موج گسترده اعتراض پناهندگان و با سمپاتي گسترده اجتماعى است. يا اينكه در خود پارلمان و بنا به هر زمينه اى تعداد قابل توجهى از احزاب پشتيبان اين خواست باشند. در مورد اخير در سال ٢٠٠۵ در سوئد احزاب چپ و محيط زيست روى چنين خواستى تاكيد داشتند. توافق حزب سوسيال دمكرات، نه از سر دفاع از حقوق پناهجويان بلكه براى كسب اكثريت پارلمانى جهت تداوم دوره حكومتى خود، يك عفو عمومى نيمبند و بسيار محدود را ممكن ساخت. هيچ كدام اين شرايط و حتى در ابعاد نيمبند قبلى در شرايط فعلى فراهم نيست. شمار تازه تر از پناهجويان به كشور سوئد ادامه دارد و اين مساله افكار عمومى و خود دولت و كمونها را نگران ساخته است. يك بدبينى و شكاكيت چشمگير عليه پناهجويان، دامنگير شهروندان سوئد شده است. نظر سنجى ها سخن از ٦٠ درصد از مردمى دارد كه خواهان بستن فورى مرزها هستند. احزاب راسيستى بر اين مبنا رشد برق آسايى را نشان ميدهند و همين عامل دست به عصا شدن ساير احزاب از مخاطره از كف دادن راى به جريانات نژاد پرست را بدنبال داشته است. بعلاوه در حالتيكه كماكان موج ورود پناهجويان ادامه دارد، كمتر كسى حاضر خواهد شد سراغ عفو عمومى برود. در مورد اخير در اسپانيا و هلند، عفو عمومى را به عنوان راه حل عملى براى كمك به زندگى پناهجويانى پذيرفتند كه سالهاى سال بلاتكليف مانده بودند و دولت تضمينهاى كافى را در دست داشت كه اجازه نخواهد داد عفو عمومى چراغ سبز موج احتمالى جديد پناهجويان تازه تر گردد. اين شرايط در سوئد فراهم نيست و چشم انداز يك درصد بالاى توجه در ميان احزاب پارلمانى ابدا وجود ندارد. ما، پناهجويان بايد به نيروى خود متكى شويم. خواستها و پرچمها و اشكالى از كار را برگزينيم كه بيشترين نيروى ما را گرد هم آورد و بعلاوه خواستهايى را در دستور بگذاريم كه سمپاتى هر چه بيشترى را در جامعه بخود جلب كند. وضعيت جنگى و اسفبار حاكم بر عراق و افغانستان و اخبار پايان ناپذير سركوبهاي رژيم اسلامى در تهران بهترين ابزار ما در جلب افكار عمومى ميتواند عمل نمايد. پناهنجويان ايرانى و جمهورى اسلامى فرار شهروندان ايرانى از چنگ رژيم و از جمله به سوئد كماكان ادامه دارد. بند و بستهاى اروپاى مشترك، سياستهاى مشترك ضد پناهندگى و بستن گلوگاه فرار از تركيه، دامنه فرار پناهجويان ايرانى را بشدت محدود كرده است اما هيچ چيز جلودار انسانهايى كه از مخاطره جان خود دست به فرار ميزنند و يا جلودار عطش انسانها در پى زندگى شايسته نميتواند باشد. تعداد بسيار زياد از پناهجويان قديمى كه سالهاى سال زندگى دشوار مخفى و نيمه مخفى را پشت سر دارند دايما با تعداد تازه ترى از پناهجويان افزايش ميابد. فشار دولت سوئد براى اخراج پناهجويان ايرانى نياز به توضيح ندارد. تلاشهاى دولت سوئد براى متقاعد كردن رژيم تهران جهت پذيرش پناهجويان بدون پاسپورت را همگى شاهد هستيم. مثل هميشه شانس پناهجويان ايرانى در گرو ايجاد يك فضاى سياسى فعال عليه رژيم جمهورى اسلامى، افشاگرى از سركوب رژيم، دفاع فعال از مبارزات حق طلبانه كارگرى و زنان و جوانان در ايران و در پناه چنين تحركى تاكيد خستگى ناپذير بر شعار و خواست "ايران يك كشور ناامن" استوار است. اهميت همراهى با پناهجويان افغانستانى و عراقى فقط در نفس وظيفه همبستگى انسانى ما نهفته نيست. اخراج پناهندگان عراقى و افغانستانى راه را براى اخراجهاى گسترده پناهجويان ايرانى هموار ميسازد. سكوت امروز در مقابل اخراج پناهجويان به كشورهاى عراق و افغانستان راه براى اخراج به ايران – كه بقول اداره مهاجرت در آن جنگ و ويرانى و دستجات تروريستى وجود ندارد – بسيار سهل تر و آسان تر ميسازد. شبكه هاى همكارى، با كدام جريانات و تشكلها؟ با هدف ايجاد يك تحرك قوى در دفاع از پناهجويان و در مقابل تعرض دولت سوئد بايد متحد شد و سازمان هر چه گسترده ترى را شكل داد. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى به اين منظور ابتكار تماس با جريانات متعدد ديگر را در دستور كار خود گذاشته است. با تشكلهاى پناهجويى درگير با مسايل پناهجويان عراقى و افغانستانى تماس و گفتگوهاى متعددى صورت گرفته است. بطور مشخص ما تلاش كرده ايم كه چند جريان شناخته شده سوئدى را در اين زمينه فعال سازيم. در شهرهاى گوتنبرگ و لولئو و بودن به توافقات خوبى با واحدهاى شهرى حزب چپ، حزب عدالتخواه- سوسياليست و تشكل "هيچ كس غير قانونى نيست"، رسيده ايم. هدف ما ايجاد شبكه هاى همكارى بر سر خواستهاى مشترك است. اين شبكه بجاى مشغول شدن در تشريفات و مباحثات كشاف و طولانى در زمينه مناسبات و سازماندهى در درون خود، به امر سازمان دادن اكسيونهاى اعتراضى نوبتى در هر شهر مشغول خواهد شد و سعى بر آن خواهد بود كه تعداد هر چه بيشترى از پناهجويان و تشكلها در اين اكسيونهاى اعتراضى و با حضور در خيابانها، مردم را به حقانيت خويش و در عين حال اداره مهاجرت را به قاطعيت و عزم مبارزاتى خويش قانع سازند. تاكيد مجدد: مخاطرات جدى و شانس تازه براى اعتراضات موثر فضاى حاكم بر پناهجويان ايرانى كماكان دست به كلاه خود گرفتن، راه حلهاى فردى و انزوا است. اكثريت پناهجويان ايرانى ترجيح ميدهند كه از بلاتكليفى موجود فعلا امروز را به فردا برسانند. بخش بزرگى از اين پناهجويان ترجيح ميدهند كه سالهاى بيشترى را در بلاتكليفى سپرى سازند تا اينكه در مقابل رژيم باصطلاح پل ها را پشت سر خود خراب كنند. اداره مهاجرت همين پناهجويان را نشانه گرفته است. خطرات جدى است و بايد فكرى كرد. هم اكنون پناهجوى ايرانى در موقعيتى قرار گرفته است كه بايد از حقوق خود دست جمعى دفاع كند. وضعيت فعلى قابل تداوم نيست. در عين حال موقعيت خوبى فراهم است كه ميتوان از اعتراض خود بيشترين حاصل را كسب نمود. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى، همه پناهجويان را به پيوستن به اين سازمان و اعتراضات و فعاليتهاى در دستور خود دعوت ميكند. سازمان سراسرى پناهندگان دست همه سازمانهاى مدافع پناهجويان را براى ايجاد يك صف قوى تر ميفشارد و خود مبتكر ايجاد اين همكارى و همبستگى هاست. با ما تماس بگيريد و به ما پپيونديد! سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى – سوئد ٢٩ فوريه ٢٠٠٨ استكهلم: رعنا كريم زاده 0739286842 حسام منتظرى 0737320460 گوتنبرگ: توفيق محمدى 0737671428 سيوان رضايى 0739241383 لولئو: فرزاد صميمى راسخ 0705458020 غفور عباس نژاد 0762732186