بازگشت به صفحه اول

Demonstration i Boden

اكسيون اعتراضى قدرتمند عليه سياست ضد پناهندگى در شهر "بودن"

دفتر اداره مهاجرت در اشغال پناهجويان معترض

طبق برنامه ريزى اعلام شده اكسيون اعتراضى در محل Medborgarplatsen در مركز شهر بودن ساعت ١٢ ظهر آغاز گرديد. پس از شنيدن چند سخنرانى،  تعداد بيش از صد شركت كننده با راه پيمايى اعتراضى خود را به مقابل دفتر اداره مهاجرت رساندند. تظاهر كنندگان به نيم ساعت شعار و سخنرانى در محل بسنده نكردند. دفتر اداره مهاجرت توسط پناهجويان اشغال گرديد. پس از حضور رئيس اداره، و پس از وعده هاى ايشان جهت بررسى خواست اكسيون با مقامات بالاتر، اكسيون به كار خود پايان داد. دو هفته بعد اكسيون بعدى برگزار خواهد شد.

اكسيون روز جمعه ٢٩ فوريه توسط سه جريان حزب عدالتخواه سوسياليست، تشكيلات "هيچ انسانى غير قانونى نيست" و سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى فراخوان داده شده بود. مطابق مذاكرات قبلى ميان اين سه جريان يك شبكه همكارى شكل گرفته بود. خواست اين شبكه متشكل از دو خواست است: اول توقف فورى اخراج پناهجويان و دوم  برسميت شناختن كشورهاى عراق، افغانستان و ايران بعنوان كشورهاى ناامن. اكسيون روز جمعه شيپور شروع به كار اين شبكه بود. بيش از صد نفر از پناهجويان فرارى از عراق، افغانستان و ايران در اين اكسيون بطرز پر شورى شركت نمودند.

سخنران اول اين اكسيون غفور عباس نژاد، سخنگوى سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در شمال سوئد بود. او اشاره كرد كه اكنون بايد همه پناهجويان و مشخصا فراريان سه كشور عراق و ايران و عراق به ميدان بياييم و از حق خود دفاع كنيم. اخراجها متوجه همه ماست و ما ميتوانيم جلوى آن بيايستيم. سخنران دوم Jonas Brännberg  از حزب عدالتخواه سوسياليست بود كه تاكيد داشت پناهجويان بايد روى همبستگى و روح انساندوستى در اين جامعه حساب باز كنند و براى جلب اين همبستگى تلاش نمايند. سخنرانى يك پناهجوى عراقى و بزبان انگليسى بر شور مبارزه جويى پناهجويان افزود.

كل اكسيون در فضاى بسيار پرشورى برگزار ميگرديد. فضاى  شهر Boden  كلا تحت تاثير اين اكسيون قرار گرفت و رسانه هاى متعدد به تهيه گزارش پرداختند.

استارت شروع به كار كمپين و اكسيون  موفق روز جمعه همه ما را براى ادامه كار و بعلاوه براى گسترش ابعاد شبكه در ساير شهرها مصمم ساخته است.

غفور عباس نژاد

سخنگوى سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ شمال سوئد

٢٩ فوريه ٢٠٠٨

گزارش روزنامه Norrbottens-Kurriren از اين اكسيون را در لينك زير مطالعه نماييد

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=3283337