بازگشت به صفحه اول

تظاهرات عليه اخراج پناهجويان افغانستانى

اخراج پناهجويان افغانستانى بايد متوقف گردد!

با شروع اخراج دست جمعى پناهجويان افغانستانى توسط اداره مهاجرت، يك اكسيون اعتراضى در مركز شهر گوتنبرگ سازمان داده شد. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ واحد گوتنبرگ از جمله برگزار كنندگان اين تظاهرات بود.

اداره مهاجرت سوئد در ادامه سياستهاى اعلام شده خود مبنى بر اخراج پناهجويان افغانستانى دست به اعمال فشار عليه اين پناهجويان زده است. گزارشات متعدد حاكى از دستگيرى تعداد زيادى از اين پناهجويان دارند. بنا به استدلال اداره مهاجرت هم اكنون در مناطق وسيعى از افغانستان جنگ در كار نيست و بعلاوه مناطق مجاور به كابل براى ساكنين  و پناهجويان گريخته از مناطق بحرانى ميتواند محل اسكان مناسبى باشد! بر همين اساس ماموران اداره مربوطه و با همكارى پليس دست بكار اجراى اخراجهاى دست جمعى از پناهجويان افغانستانى گشته اند.

استدلالات اداره مهاجرت واقعيت ندارد. افغانستان يك كشور غرق در جنگ و ناامنى و فقر و بى امكاناتى براى ساكنين آن ميباشد. باصطلاح امن ترين مناطق اين كشور جولانگاه انواع دستجات مذهبى و تروريست و باندهاى مواد مخدر و همچنين آبستن جنگهاى بزرگتر است. حتى دولت مركزى از اعلام وجود امنيت در خيابانهاى مجاور وزاتخانه هاى خويش عاجز است.  زندگى اجتماعى عادى در اين كشور هنوز از بديهى ترين معانى زندگى اجتماعى فرسنگها فاصله دارد. با اينحال اداره مهاجرت در صدد اخراج دست جمعى پناهجويان افغانستانى به اين شرايط بغايت انسانى است. همه خوب ميدانيم كه بطور موازى با افغانستان همين سياست در مورد پناهجويان عراقى نيز در حال تدارك است. بدين ترتيب بايد پناهجويان ايرانى تكليف خود در مقابل "امنيت زندگى" در سايه جمهورى اسلامى را  از حالا بدانند...

روز پنج شنبه بيست و يكم فوريه در شهر گوتنبرگ در اعتراض به دولت سوئد براى اخراج پناهجويان افغانستانى تظاهرات و راهپيمايى سازمان داده شده است. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى از خواستهاى اين اجتماع براى لغو فورى اخراج پناهجويان افغانستانى حمايت ميكند و همه مردم آزاديخواه و مدافع حقوق پناهجويان را براى شركت در اين تظاهرات فراميخواند.

محل و زمان: پنج شنبه ٢١ فوريه، ساعت پنج و نيم بعدازظهر، Gustav Adolfstorg

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى  ـ سوئد

١٩ فوريه ٢٠٠٨

تماس با سخنگوى سازمان در شهر گوتنبرگ

توفيق محمدى  0737671428

عكسهايى از تظاهرات شهر گوتنبرگ

ـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 

 

گزارش کوتاهی از تـظاهرات روز 21 فوریه در گوتنبرگـ ـ سوئد

 

 

با شروع اخراج دست جمعى پناهجويان افغانستانى توسط اداره مهاجرت، يك اكسيون اعتراضى در مركز شهر گوتنبرگ سازمان داده شد. سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ واحد گوتنبرگ از جمله برگزار كنندگان اين تظاهرات بود.

روز پنچ شنبه 21 فوریه ساعت 6 بعدازظهر راهپیمایی با شکوهی در دفاع از حق و حقوق پناهندگی و بر علیه سیاستهای دست راستی دولت حاکم سوئد برگزار شد.

 

تظاهرکنندگان با شعار دادن وحمل باندرولهایی: دیپورت پناهندگان به افغانستان متوقف باید گردد! حق پناهندگی حق مسلم ماست! افغانستان یک کشور ناآمن است و با مشعلهای فروزان در دست به سمت میدان یوتاپلاتسن  حرکت کردنند. این تظاهرات مورد توجه وسیع مردم یوتبوری قرار گرفت و رادیوی سراسری بین الملی  فارسی زبان پژواک و رادیوی رهایی در یوتبوری با برگزار کنندگان این تظاهرات مصاحبه هایی انجام دادنند.

 

در میدان گوستاوآدولف آقای کارل لوندوی آز سازمان هیچ انسانی  غیر قانونی نیست و خانم فرشته زیایی از فدراسیون پناهندگان افغانستان و توفیق محمدی از سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ـ بیمرز سخنرانی کردنند، همگی بر تداوم اعتراض و کمپین بر علیه سیاستهای بغایت غیر انسانی و ضد پناهندگی  دولت سوئد و اداره مهاجرت تاکید کردند.

 

همزمان آکسونهای اعتراضی در چند شهر دیگر سوئد برگزار شد.

 

این تظاهراتها شروع یک کمپین وسیع و سراسری برای جلو گیری از دیپورت پناهجویان افغانستانی ، عراقی، ایرانی و فشار به اداره مهاجرت سوئد برای حق اقامت هزاران پناهجو و پناهنده ای است که سالها در بلاتکلیفی بسر میبرند.

 

سازمان سراسری پناهند گان ایرانی ـ بیمرز واحد گوتنبرگ

 

توفیق محمدی  0737671428