بازگشت به صفحه اول

Religiösa skolor

اعتراض عليه طرح كلاسهاى آموزشى براى آخوند مساجد در سوئد!

در اعتراض به طرحهاى اعلام شده از جانب آقاى Lars Lejonborg وزير آموزش عالى سوئد براى آموزش آخوند مساجد، از طرف سازمان پناهندگى بيانيه اعتراضى منتشر گرديده است. ما سعى داريم كه تعداد هر چه بيشترى از شهروندان بيانيه اعتراضى و خواستهاى درج شده در آن را امضا كرده و مورد حمايت قرار دهند. تاكيد بر يك جامعه سكولار غير مذهبى جوهره اعتراض و خواستهاى ما را شكل ميدهد.

بيانيه اعتراضى و طومار را مطالعه نماييد!