بازگشت به صفحه اول

Möte med migrationsverket

ملاقات  با  اداره مهاجرت

گزارش سازمان سراسرى پناهندگان

ساعت يك بعد از ظهر روز جمعه ٢٥ ژانويه هيئت سه نفره از سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى  ملاقاتى را با مقامات اداره مهاجرت در ساختمان مركزى اين اداره در Solna انجام داد. اين بار نيز همانند نوبتهاى قبلى، ملاقات را سازمان پناهندگى درخواست كرده بود. بروال معمول هيئت پنج نفره از سازمان با چند تن از معاونين اداره مربوطه  و مسئولين پرونده هاى پناهجويان ايرانى براى مدت يك ساعت به گفتگو پرداختند.

اين گونه تماسها براى اداره مهاجرت يك تبادل نظر بحساب ميايد. معمولا و اينبار هم مسئولين مربوطه بروشنى تاكيد ميگذارند كه اكيدا از مذاكره در مورد پرونده هاى مشخص اجتناب خواهند نمود.  براى ما اين ملاقاتها فرصتى است كه:

اولا،  وضعيت پناهجويان و عواقب سياستهاى اداره مربوطه در زندگى واقعى پناهجويان را مورد بحث قرار دهيم.

ثانيا، وضعيت سياسى ايران، سركوب و جنايتهاى جمهورى اسلامى را برجسته كرده و حق پناهجويان ايرانى و عواقب خطرناك اخراج آنها را مورد تاكيد قرار دهيم.

ثالثا، به هر نحو ممكن پيش شرط اداره مهاجرت در مذاكرات را دور بزنيم و پرونده هاى معينى را به نحوى از انحاء روى ميز قرار دهيم. معمولا  تلاش كرده ايم كه  پناهجويانى را بعنوان اعضاى هيئت  بهمراه ببريم، و يا پرونده و زندگى پناهجويان معينى را بعنوان نمونه اى از دلايل موجه فرار پناهجويان از ايران مورد استناد قرار بگيرند.

رابعا، مهمترين مساله در مورد پناهجويان ايرانى را برجسته كنيم و بلاخره در مورد فعاليتهاى خود سازمان اطلاعات بيشترى را در اختيار اداره مهاجرت قرار دهيم.

برخورد متقابل اداره مهاجرت با ما نيز جالب توجه است. در اين تركيب از كاركنان "خبره" و مسلط به وضعيت ايران و پناهجويان ايرانى جاى خاصى را اشغال ميكند. اين عضو از هيئت بدون پرده و رك از نمونه هاى "تقلب" پرونده هاى ايرانى اسم ميبرد و  داستان ساختگى در پرونده ها را پيش ميكشد. در ملاقات مربوطه اداره مهاجرت از مشكلات عظيم پيش پاى خود و از موج بزرگ پناهجويان و محدوديتهاى كارشان اسم ميبرند. تاكيد مدام آنها البته بر روى جنبه هاى سخاوتمندانه سياست پناهندگى دولت سوئِد البته كه برجسته است. و بلاخره در يك كشمكش از انكار و ابرام بلاخره مواردى را يادداشت كرده و يا نوشته هاى ما را تحويل ميگيرند كه مسئولين مربوطه آنها را مورد بررسى قرار دهند.

بار قبل بهمراه وضعيت جمهورى اسلامي،  تاكيد ما بر قطع شدنهاى كمك هزينه هاى ماهانه پناهجويان برجستگى داشت. اينبار ما اعتراض به خطر اخراج پناهجويان را در صدر مسايل قرار داده بوديم. دهها صفحه از عكسها و گزارشات  مربوط به دستگيرى و سركوب و شكنجه و اعدامهاى علنى در ايران را در يك پوشه تحويل اين مقامات داديم. دستگيرى دانشجويان در حاشيه شانزده آذر يك نمونه گويا در دستمان بود. مساله خطر اخراج پناهجويان كانالى بود كه پرونده تعدادى از پناهجويان و از جمله حسين محمدى را روى ميز قرار دهيم.

اين گفتگوها براى سازمان سراسرى پناهندگان يكى از ابزارهايى است كه بتوانيم براى بهبود شرايط پناهجويان ايرانى تلاش بعمل بياوريم و در عين حال با تاكيد بر روى پناهندگان، دايره بزرگ و قوى دفاع از اين پناهندگان را مورد تاكيد قرار بدهيم.

هيئت سازمان سراسرى در جمعه ٢٥ ژانويه متشكل از  فريبا گلزار بصيرى، اوا حدادى و رعنا كريم زاده بود و از جانب اداره مهاجرت آقاى  Peter Modqvist مسئول كل دايره  مربوط به متقاضيان پناهندگى و بعلاوه خانم  Kristina Lindberg  مسئول بخش مربوط به متقاضيان ايرانى،  در جلسه گفتگو شركت داشتند.

رعنا كريم زاده

٢٧ ژانويه ٢٠٠٨