بازگشت به صفحه اول

Asylsökande övertyggas att bryta sin hungerstrejk

پايان اعتصاب غذاى حسين محمدزاده

اطلاعيه شماره ٣

بعد ارسال اطلاعیه شماره دوم دوباره با حسین محمد زاده تماس گرفتیم و در مورد شکستن اعتصاب غذا با او صحبت کردیم خوشبختانه هم کنون حسین بعد از 4 روز اعتصاب غذایی خشک ، اعتصاب غذایی خود را شکست.

در ضمن حسین توضیح داد که از این ببعد می تواند با رادیو های استکهلم تماس بگیرد و اطلاعتی در مورد وضعیت خود ارائه دهد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم

رعنا کریم زاده

0739286842