بازگشت به صفحه اول

اكسيون اعتراضى در مركز شهر استكهلم

روز جمعه هفتم ماه ژوئن اكسيون اعتراضى واحد استكهلم سازمان در جوار ميدان مركزى شهر برگزار شد. در هواى گرم تابستانى و در متن شلوغى و شادى عمومى و گسترده بمناسبت پايان سال تحصيلى در ضلع شمالى ميدان صف اكسيون ما با پلاكاردهاى زرد و آبى رنگ، با صداى موزيك توجه عابرين را به امر پناهندگى جلب ميكرد. در اين اكسيون برگه هاى تبليغى در افشاى سياست ضد پناهندگى دولت سوئد توزيع گرديد و در جمع ما "ژاكوب يونسون" نماينده پارلمانى حزب چپ نيز حضور يافت. ايشان يكبار ديگر سياستهاى حزب چپ در دفاع از اعطاى حق پناهندگى عمومى به همه متقضاضيان را تكرار كرد. از جمع عابرين امضاهاى پشتيبانى از حق پناهندگى براى خانواده "مقدادى" نيز جمعاورى گرديد.