بازگشت به صفحه اول

در دفاع از تحصن سه روزه در شهر گوتنبرگ

از حق پناهندگی و دفاع از پناهندگان و پناهجویان امر همه‌ ماست!

کمیته‌ هماهنگی دفاع از پناهجویان مناطق کرستان عراق در شهر گوتنبرگ سلسه‌ اکسیونهایی را سازمان داده‌ است.
این اعتراضات سه‌ روز تحصن 24 ساعته‌ در مرکز شهر برنز پارکن از روز پنج شنبه‌ هفتم 7 ماه‌ ژوئن تا 9 را شامل میگردد. همچنین روز سوم یعنی روز 9 ساعت 3 بعدظهر راهپیمایی اعتراضی از محل تحصن به‌ طرف   یوتاپلاتسن برنامه ریزی شده‌ است.
در مدت تحصن فعالیت تبلیغی گسترده‌ای را برای جلب نظر وحمایت عمومی صورت خواهد گرفت. از احزاب پارلمانی سوئد و سازمانهای غیر دولتی ومدیای سوئد  دعوت کرده‌ایم.
خواست این اعتراضات جلوگیری از سیات دولت سوئد و اداره‌ مهاجرت در اخراج این پناهجویان و بعلاوه‌ برسمیت شناسی حق فوری اقامت دائم پناهجویان میباشد. سازمان پناهندگان ایرانی واحد گوتنبرگ همه‌ توان خود را در دفاع از این اعتراضات بکار میگیرد.
بعلاوه‌ واحدهای سازمان بیمرز در شمال سوئد و استکهلم در تدارک اقدامات حمایتی از این اعتراضات میباشد.
واحد استکهلم بیمرز در روزهای پنج شنبه‌ و جمعه‌ 7،8 ماه‌ ژوئن ساعت 3تا6 بعدطهر در مرکز شهر استکهلم اکسیونهای اعتراضی را برگزار میکند.

توفیق محمدی  0737671428