بازگشت به صفحه اول

دفاع از پناهجويان از مناطق كردستان عراق امر همه ماست!

كميته دفاع از پناهجويان مناطق كردستان عراق در شهر گوتنبرك سلسله اكسيونهايى را سازمان داده است. اين اعتراضات سه روز تحصن در مركز شهر،Brunsparken از روز پنج شنبه هفتم ماه مه را شامل ميگردد. همچنين روز سوم راه پيمايى اعتراضى از محل تحصن تا محل Göteplatsen برنامه ريزى شده است. در مدت تحصن فعاليت تبليغى گسترده اى را براى جلب نظر و حمايت عمومى صورت خواهد گرفت.

خواست اين اعتراضات جلوگيرى از سياست دولت و اداره مهاجرت در اخراج اين پناهجويان و بعلاوه برسميت شناسى حق فورى اقامت دايم اين پناهجويان ميباشد.

از سازمان پناهندگان واحد گوتنبرگ، توفيق محمدى، با عضويت در كميته هماهنگى، مسقيما همه توان اين واحد را در دفاع از اين اعتراضات بكار ميگيرد. بعلاوه واحدهاى سازمان در شمال سوئد و شهر استكهلم در تدارك اقدامات حمايتى از اين اعتراضات ميباشند.